تقاضای تغییر کاربری مالکین املاک مشاعی

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


بخشنامه تغییر کاربری-بهترین وکیل تغییر کاربری-تغییر کاربری-تغییر کاربری اراضی-تغییر کاربری اراضی زراعی-تغییر کاربری اراضی مشاعی-تغییر کاربری مشاعی-شرایط تغییر کاربری اراضی-مقررات تغییر کاربری اراضی-نحوه تغییر کاربری-وکیل خوب تغییر کاربری

بخشنامه رئیس سازمان امور اراضی به شماره 53/026/152597_83/3/30

با عنایت به استعلامات مکرر مدیریت های امور اراضی در خصوص نحوه پذیرش تقاضای تغییر کاربری توسط مالکین در املاک مشاعی و نظریه بررسی های به عمل آمده در ششمین جلسه شورای حقوق سازمان و نظریه صادره در این خصوص اشعار می دارد با توجه به اینکه روح حاکم بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی عدم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جز در موارد ضروری آن هم به تشخیص کمیسیونی که در تبصره 1 ماده 1 قانون پیش‌بینی گردیده می باشد و از آنجایی که عملاً مدیریت‌های امور اراضی مواجه با تقاضاهای ضروری در ارتباط با تغییر کاربری اراضی موضوع قانون بوده و ابهاماتی را در ارتباط با نحوه پذیرش تقاضای تغییر کاربری از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی در املاک مشاعی مطرح می‌نمایند که در خصوص این گونه اراضی شقوق مختلفی متصور است.

1_ بر روی املاک مشاعی افراز محلی با تنظیم صورتجلسه صورت نگرفته است با این فرض که:

الف) عملاً در محل حدود اربعه تصرف هر یک از مالکین مشخص می باشد

ب) عملاً در محل حدود اربعه تصرف هر یک از مالکین مشخص نمی باشد

2_ بر روی املاک مشاعی افراز محلی با تنظیم صورتجلسه صورت گرفته است با این فرض که

الف) اختلافی فی ما بین مالکین مشاعی وجود ندارد

ب) بین مالکین مشاعی در تمام یا بعضی از قسمت‌های صورتجلسه تنظیمی و عدم اختلافی حادث شده باشد مع هذا پذیرش تقاضا از مالکین مشاعی موضوع شق الف بندهای 1 و 2 فاقد اشکال است و همچنین درخصوص شق بند 2 نیز صرفاً نسبت به آن قسمت که اختلافی موجود نیست تقاضاها مورد پذیرش قرار گیرد و نسبت به بعضی دیگر که اختلاف موجود است تا زمان رفع اختلاف اقدامی متصور نیست مضافا اینکه در خصوص احراز عدم وجود اختلاف و مطالب عنوان شده لازم است فرم اقرارنامه پیوست پس از تکمیل منظم به فرم درخواست تغییر کاربری پیوست به کمیسیون مربوطه ارائه شود ضمناً اقرارنامه تنظیمی می باید در محل مشخص شده در فرم توسط شورای اسلامی محل وقوع ملک یا پاسگاه انتظامی محل وقوع ملک یا مدیر امور اراضی استان مربوطه مورد تایید قرار گیرد.

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


مقررات تغییر کاربری - بخشنامه تغییر کاربری - تغییر کاربری اراضی مشاعی
تغییر کاربری اراضی مشاعی,بخشنامه و مقررات مربوط به تقاضای تغییر کاربری اراضی زراعی و تشریفات طرح موضوع در کمیسیون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها