مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

در شاخه : مجموع قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری - نمونه آرای مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری


کمیسیون ماده ۱۲-مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12-مهلت اعتراض به رای موات-مهلت قانونی شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۲-نمونه رای کمیسیون ماده 12-وکیل برای اراضی موات-وکیل تخصصی کمیسیون ماده 12-وکیل جهت کمیسیون ماده ۱۲-وکیل متخصص اراضی موات-نمونه رای اراضی موات-نمونه رای بدوی-نمونه رای تجدید نظر

شروع مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد.

رای شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972163901133 مورخ 1391/11/15 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدید نظر خواهان (ح) (ص)(ج) شهر تین همگی (ع) با وکالت (ع.ت)و(ن.ه) به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 11/1530 ک 62 نسبت به پلاک ثبتی 4110 فرعی از 125 اصلی مفروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که

اولاً : به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد ثانیاً مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن اخبار خبر دادن و مترادف با اعلان افشا و اظهار بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهار نامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هر گاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطرح گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می باشد. ثالثا علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12  ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی سال 1362 در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهانها موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده‌های کلاسه به شماره های 9009982163700011 و 535/62 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدید نظر استان تهران اقدام به این امر نموده اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده‌اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 1391/9/7 مبنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی 3 ماهه می باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران امانی شلمزاری_ کریمی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای مربوط به کمیسیون ماده 12 زمیتن شهری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه - نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر
رای دادگاه برای کمیسیون ماده 12, مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع مالک از رای کمیسیون قابل محاسبه می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها