تفاوت موقعیت تجاری و کاربری تجاری

در شاخه : تغییر کاربری - نمونه آرای دادگاه در مورد تغییر کاربری


بند 24 ماده 55 شهرداری-مجازات تغییر کاربری-وکالت تخصصی اراضی-وکیل انبوه سازان-وکیل برای شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جرایم شهرداری-وکیل خوب ماده ۱۰۰-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل ماده 100 تهران

مفهوم موقعیت تجاری و کاربری تجاری همانند نیست اولی ساخته و پرداخته بازار املاک و دومی ریشه در متون قانونی دارد تمرکز فعالیت شغلی در مناطق مرکزی و پرتردد شهر سودآورتر است کمبود فضاهای تجاری و اداری در این مناطق توجه تاجران و کاسبان را به منازل مسکونی متعدد فعالیت تجاری جلب می‌کند کاربری‌های مسکونی به صورت عملی تغییر می‌یابد و مفهوم موقعیت تجاری پدیدار می گردد.

نویسندگان قانون شهرداری با به کار بردن واژه منطقه تجاری در بند 24 ماده 55 این قانون به جای کاربری تجاری این پرسش را باقی گذاشتند که آیا شهرداری نمی‌تواند فعالیت در موقعیت تجاری را تجویز نماید این بند که مهمترین ابزار قانونی نظارت بر کاربرهای ساختمان های شهری ذوب می شود بیان می دارد در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تکرارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که  از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود دایر کردن دفتر وکالت مطب دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.برخی از دادرسان نظریه فعالیت تجاری در اماکن مسکونی واقع در موقعیت تجاری را پذیرفته اند.

شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 881/86/28 با موضوع دادخواست آقای کریم کمالی به طرفیت شهرداری هشتگرد و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 100/86/35/ت به موجب دادنامه شماره 1668_ 1387/6/31 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای کریم کمالی به طرفیت شهرداری هشتگرد دایر به اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 100/86/35/ت_1386/2/25 که وی را به علت تبدیل فضای پارکینگ به تجاری به مساحت 36 متر مربع به قلع و قمع بنا ملزم کرده است با عنایت به اینکه در بند 24 ماده 55 تبدیل بنای مسکونی در منطقه غیر تجاری به تجاری منفی شده است که مفهوم مخالف آن دلالت بر جواز تغییر کاربری مسکونی به تجاری در منطقه ای که دارای بافت تجاری است بوده است و کمیسیون می‌تواند در صورت اخیر مالک را به پرداخت جریمه موظف سازد بنابراین ضمن وارد دانستن شکایت و نقض رای فوق الاشعار موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض تجدید نظر ارجاع نسبت به بررسی و رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی اقدام کنند رای دیوان قطعی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نظریه را نپذیرفت و در مقام رسیدگی به آرا متعارض شعب دیوان به موجب دادنامه شماره 107 مورخ 1391/3/1 این گونه تصمیم گیری کرد. به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد با توجه به مراتب مذکور استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون های ماده 100 شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

برگرفته از دکترغلامرضا کامیار-شهر در پرتو رویه قضایی

برای دانستن مقررات و نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


تبدیل مسکونی به تجاری - تبدیل انباری به تجاری - تبدیل پارکینگ به تجاری
جریمه استفاده تجاری از مسکونی, برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مجازات یا همان جریمه تغییر کاربری یا نحوه استفاده از محل مسکونی به تجاری و یا پارکینگ و انباری و تجاری تعطیل و پلمپ آن و اعاده به وضع سابق می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها