نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


شکایت بابت مستمری-مقررات مستمری ورثه-نمونه حکم درباره مستمری-نمونه رای برای مستمری-نمونه رای شکایت مستمری بازماندگان-وکیل تامین اجتماعی تهران-وکیل خوب تامین اجتماعی-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل شکایت در دیوان عدالت

شعبه 16 دیوان عدالت اداری 1391/3/28

شکایت شاکی علیه کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به خواسته نقض تصمیم مورخ 90/7/16 کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و برقراری مستمری بازماندگان نظر به اینکه کارکرد شاکی در نزد کارفرمایش توسط هیات تشخیص اداره کار تایید شده است بنابراین شکایت شاکی برقراری مزایای مستمری وارد تشخیص داده می شود.

خلاصه پرونده

با توجه به محتویات پرونده خانم م.گ به عنوان وارث و همسر آقای م.ف که به شغل رانندگی وسایل باربری اشتغال داشته با توجه به سوابق کار شوهر خود در کارگاه‌های مختلف از تاریخ 74/5/1 لغایت 88/8/30 و پرداخت حق بیمه متقاضی برقراری مزایای مستمری تامین اجتماعی در دوره مذکور شد اما نظر به اینکه بخشی از سوابق بیمه ای متوفی از 84/1/1 لغایت 85/4/31 به مدت 489 روز محل اختلاف بوده وی شکایتی را تقدیم هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی آبادان نمود که برابر حق تعیین هیات با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین متوفی و شرکت متبوعش حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت فوق صادر شد. که کارفرما حق بیمه مزبور را پرداخت نموده با وجود این کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی حکم به عدم استحقاق متوفی نسبت به مزایای بیمه در مدت موضوع اختلاف صادر کرده که در نهایت موجب شد تا خانم م.گ شکایتی را به خاطر نقض تصمیم این کمیته و الزام به برقراری مستمری بازماندگان شوهر متوفای خود در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. متعاقب ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه شانزدهم دیوان عدالت این شعبه نسخه ای از دادخواست را جهت دریافت پاسخ طرف شکایت برای وی ارسال نمود کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ای با اشاره به گزارش گروه تخصصی بازرسی تحقیقی مورخ 89/8/17 و نامه رئیس شرکت کارفرما مبنی بر تعطیلی و عدم فعالیت شرکت از 3 سال قبل به علت ورثه ای بودن شرکت و اختلاف بین ورثه و عدم دسترسی به مدارک این نکته را یادآور شد که صرف صدور رای توسط مراجع حل اختلاف قانون کار به استناد اقرار طرفین دعوی مبنی بر کار کرده خواهان نزد خوانده در دوره‌ی مشخص اقرار به ضرر ثالث بوده و مطابق نص صریح قانون مدنی به هیچ عنوان پذیرفته نیست چرا که با توجه به تعریف ماده 1259 قانون مدنی از  اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود و حال آنکه اقرار کارفرما آثار و تکالیفی را به موجب ماده 148 قانون کار متوجه شخص ثالث سازمان تامین اجتماعی نیز می نماید. لذا اجرای آراء با مقررات تامین اجتماعی در تعارض قرار گرفته و یا با سایر قوانین دارای هم پوشانی است و می بایست رفع مغایرت گردد بدیهی است ادامه رویه فعلی و اعمال مسامحه در اخذ مدارک و مستندات متقن و بسنده نمودن به صرف اقرار به طور جدی منابع صندوق تامین اجتماعی را در ادامه‌ی خدمات و تعهدات به جامعه تحت پوشش خود تهدید می نماید و بر این اساس با عنایت به موارد مذکور رد شکایت مورد درخواست می باشد.

شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ذیل به شماره 824 مورخ 91/3/28 که در وقت فوق العاده صادر شده پس از ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت با موجه دانستن شکایت شاکی و نقض تصمیم کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی حکم به برقراری مستمری در حق بازماندگان متوفی صادر نمود. رای دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مستکی عنه نظر به اینکه کارکرد مرحوم آقای م_ف از تاریخ 84/1/1 لغایت 85/4/31 نزد کارفرمایش توسط هیات تشخیص اداره کار تایید شده است و ایراد سازمان مبنی بر اینکه شرکت سرافراز آبادان تعطیل بوده است وارد نیست زیرا بر فرض صحت تعطیلی شرکت مربوط به دوران پس از اشتغال و کارکرد بیمه پرداز می‌باشد علی ایحال شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم مورخ 90/7/16 کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی صادر تا نسبت به احتساب سابقه طبق رای اداره کار و اقدام و با توجه به مراتب فوق نسبت به برقراری مستمری اقدام نمایند رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

برگرفته ازرویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مقررات مستمری تامین اجتماعی - وکیل تامین اجتماعی - مزایای مستمری تامین اجتماعی
وکیل پرونده های تامین اجتماعی, نمونه رای و مقررات مربوط به شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان در دیوان عدالت اداری