شرایط پرداخت کمک هزینه مهد کودک به فرهنگیان

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


بخشنامه هزینه مهد کودک معلمان-رای دیوان عدالت بابت هزینه مهد کودک-مقررات هزینه مهد کودک-مقررات هزینه مهد کودک فرهنگیان-میزان هزینه مهد کودک فرهنگیان-نمونه رای مربوط بخشنامه کمک هزینه مهد کودک-هزینه مهد کودک معلمان-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل برای شکایات دولتی-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تهران در دعاوی دولتی-وکیل تهران در شکایات دولتی-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل دعاوی دولتی-وکیل دعاوی دولتی تهران-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص دعاوی دولتی

بخشنامه کمک هزینه مهد کودک فرهنگیان

برقراری اجرای بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری در خصوص پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان زیر شش سال

شعبه 32 دیوان عدالت اداری 91/3/28

شکایت شاکی علیه آموزش و پرورش شهرستان گمیشان به خواسته برقراری اجرای بخشنامه 200/14593 مورخ 1388/2/21 معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری در مورد پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان زیر شش سال وجود مهد کودک دولتی در محل خدمت شاکی مانع دریافت هزینه مهد کودک نمی باشد خلاصه پرونده شاکی در دادخواستی که به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان گمیشان تقدیم کرده است اجرای بخشنامه شماره 200/14593 مورخ 1388/2/21 معاونت توسعه و مدیریت ریاست جمهوری در مورد پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان زیر شش سال را نسبت به فرزند خود درخواست نموده است شعبه 32 دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده اعلام کرده است که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت مبنی بر اینکه آموزش و پرورش محل خدمت شاکیه دارای مهدکودک دولتی بوده و مستحق دریافت هزینه مهدکودک نمی باشد مستندا به اطلاق بند ب ماده 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کل کشور و بند به دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت موضوع تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورخ 1388/2/9 و جز ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 شکایت شاکیه را وارد دانسته و با استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 حکم به الزام طرف شکایت به برقراری کمک هزینه مهد کودک فرزند خواهان تا سن زیر شش سال صادر و اعلام نموده است.

رای دیوان

در خصوص دادخواست خواهان دایر بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع بر پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای فرزند زیر شش سال خود به نام 1.م_ق فرزند ت متولد 1388/7/21 و 2.ع_ق فرزند ت متولد 1390/1/16 با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 91/3/17_871 ثبت دفتر شعبه سی و دوم گردیده مبنی بر اینکه آموزش و پرورش محل خدمت شاکیه دارای مهدکودک دولتی بوده و مستحق دریافت هزینه مهدکودک نمی‌باشد زیرا در شهر و منطقه ایشان مهد کودک دولتی دایر بوده است و درخواست رد شکایت را نموده است اما دیوان با بررسی دادخواست و مدارک خواهان و لایحه طرف شکایت مستندا به اخلاق بند ب ماده 9 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 2111947/ت39365 ه مورخ 1386/12/28 هیات وزیران و بند به دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت موضوع تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه مورخ 1388/2/9 و جز ب بند11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور شکایت شاکیه وارد تشخیص و با استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به الزام طرف شکایت به برقراری کمک هزینه مهد کودک فرزند خواهان تا سن زیر شش سال صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

برگرفته از دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزش و پژوهش و پیشگیری بهار و تابستان 94

نمونه آرای دیوان عدالت برای آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


بخشنامه هزینه مهد کودک - هزینه مهد کودک معلمان - نمونه رای دیوان
بخشنامه هزینه مهد کودک معلمان,مقررات و قوانین مربوط به بخشنامه هزینه مهد کودک معلمان و شرایط پرداخت هزینه مهد کودک کارکنان آموزش و پرورش و نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد