مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - نحوه مطالبه قیمت املاک واقع در طرح


نمونه رای مطالبه بهای ملک-مطالبه قیمت ملک از شهرداری-پرونده مطالبه بهای اراضی-وکیل دیوان عدالت اداری

مطالبه بهای زمین بر اساس مقررات قانون نحوه تملک ابنیه و اراضی و... مستلزم رسیدگی قضائی به منظور تشخیص حد استحقاق احتمالی خواهان ها و یا انجام تعهدات از سوی خانواده و برائت ذمه اوست این امور ترافعی بوده و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و بر عهده دادگاه است.

شماره دادنامه : 9109970908500453 تاریخ : 1391/10/10

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 86/11/25 آقای (م.ق) وکیل دادگستری به وکالت آقایان (د) (م.ع) و بانوان (ز) ،(م) ، (م)،(ف)،(م) و (ش) نام خانوادگی همگان (ش) دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته الزام خوانده به تادیه قیمت یک قطعه زمین به مساحت 2070 متر مربع در اجرای طرح خیابان سی متری تصرف شده با جلب نظر کارشناس به دادگاه عمومی گرگان تسلیم و توضیح داده به حکایت فتوکپی اسناد رسمی مالکیت پیوست از پلاک ثبتی شماره 2626 اصلی بخش یک گرگان 6350 متر مربع مساحت داشته در اجرای طرح احداث خیابان سی متری 2070 متر مربع آن در طرح خیابان قرار گرفته که طبق لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها خوانده متعهد به پرداخت قیمت روز اراضی مذکور بوده که با سپری شدن 15 سال که با مراجعه موکلین برای دریافت زمین تحت تملک از پرداخت قیمت آن امتناع کرده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.

پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال شده که به لحاظ عدم برقراری سازش بین طرفین اعاده و به شعبه چهارم دادگاه عمومی گرگان ارجاع گردیده است دادگاه توضیحات طرفین و مدافعات خوانده را استماع و نظر به اینکه شهرداری حسب محتویات پرونده تعهدات خود را انجام داده دیگر ملزم به پرداخت بهای زمین نیست حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید آقای (م.م) وکیل آقای (د) و ( م.ش) دوتن از خواهان ها به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده اند و آقای (غ.ح) وکیل دادگستری باردیگر به وکالت از کلیه خواهان ها دادخواست تجدید نظر تقدیم داشته است شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان برابر دادنامه شماره 100946_ 89/12/14 موضوع را از مصادیق  بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت تشخیص و به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

پرونده پس از وصول در شعبه 31 دیوان در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه طبق دادنامه شماره 100871_ 91/4/10 به لحاظ اینکه خواهان ها مطالبه قیمت زمین ملکی خود را کرده‌اند و دعوی تابع خواسته خواهان است لذا به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی گرگان قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف مقر داشته پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود.

مشاوران دیوان قرار مذکور را مورد تایید قرار داده‌اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ها مطالبه بهای زمین ملکی خود که توسط شهرداری بر اساس توافق نامه تنظیمی بین طرفین تملک شده می باشد و شهرداری نیز مدعی است تعهداتی را که طبق توافقنامه بر عهده گرفته است انجام داده و خواهان ها مستحق دریافت بهای زمین نمی باشند علاوه بر این که خواهان ها درخواست تصدیق و تایید خسارت وارده به خود را از طرف خوانده نکرده و دعوایی از این حیث طرح نکرده‌اند تا دیوان مواجه یا تکلیفی باشد اصولاً مطالبه بهای زمین بر اساس مقررات قانون نحوه تملک ابنیه و اراضی و... مستلزم رسیدگی قضایی به منظور تشخیص حد استحقاق احتمالی خواهان ها و یا انجام تعهدات از سوی خوانده و برائت ذمه اوست امور ترافعی بوده و خارج از حدود صلاحیت دیوان بوده و بر عهده دادگاه است لذا مستندا به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می نماید قرار عدم صلاحیت شماره 946_ 89/12/14 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان نیز نقض می گردد مقرر است پرونده به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اخیر الذکر ارسال گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور_مستشار سعیدی_خوشوقتی

درصورت تمایل به خواندن آرای بیشتری در این مورد، اینجا را کیلک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این نمونه رای جالب را هم از دست ندهید : نحوه شکایت از شهرداری بابت تملک املاک و اراضی


مطالبه بهای روز زمین - تصرف زمین توسط شهرداری شهرداری - دادخواست مطالبه بهای ملک
مطالبه بهای ملک از شهرداری،چنانچه مالک مدعی تخلف شهرداری در انجام تشریفات و مقررات برای اجرای طرح بوده و از این جهت خسارتی متوجه وی گردد دعوی تصدیق خسارت در دیوان عدالت مطرح می گردد اما اگر بر خلاف این مالک صرفاً تقاضای وجه ناشی از تصرف ملک توسط شهرداری را مطالبه نماید در این صورت دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی می باشد