مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری در تهران

محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی دو مجازات است که صدور رای به آنها به طور همزمان قانونی نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902201805

رای دیوان

با توجه به مفاد رای معترض عنه که عبارت تنزل مقام و یا محدودیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به عنوان مجازات در مورد متهم پرونده تخلفاتی مقرر نموده است از آنجایی که اولاً بند و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 شامل 2 مجازات است که عبارتند از : 1_ تنزل مقام 2_ محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مربوطه ثانیاً قانونگذار با قرار دادن حرف یا مابین دو مجازات مذکور اعمال یک مجازات را اراده نموده است ثالثاً هیات مشتکی‌عنه بدون توجه به مقرره قانونی فوق و برخلاف تاکید مندرج در تبصره 4 ماده 9 قانون اخیر الذکر دو مجازات را در یک پرونده اعمال نموده است مضافاً اینکه محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی منصرف از محدودیت از انتصاب به پست های مذکور است و هیات مشتکی عنه در این خصوص هم مرتکب اشتباه آشکار گردیده و ضرورت تداوم آموزش برای اعضای هیات طرف شکایت مارالذکر مبرهن است بنابراین به استناد به ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیات هم عرض ارجاع می‌شود این رای وفق ماده قانون اخیرالذکر قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

عرفان- برومند- فرزد

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات اداری کارمندان اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - مجازات منع تصدی به پستهای حساس - محرومیت از پستهای حساس
مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان,محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی دو مجازات است که صدور رای به آنها به طور همزمان قانونی نمی باشد.