شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


شکایت از شهرداری تهران- مقررات شکایت از شهرداری - نحوه شکایت ازشهرداری - وکیل تخصصی شکایت علیه شهرداری

شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محکم حقوقی  در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9209970220700106 مورخ 1392/02/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست ت.ن به طرفیت 1 شهرداری منطقه 14 تهران 2ش به خواسته الزام به پرداخت خسارات وارده به ملک واقع در پلاک ثبتی208/3607 و ضرر و زیان ناشی از فوت منفعت یا احتساب هزینه ی دادرسی با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان به جای طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران شهرداری منطقه 14 را طرف دعوی قرار داده در حالی که هر شهری فقط یک شهرداری دارد و نمایندگان شهرداری در مناطق مختلف دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری تهران می باشند و خوانده ردیف دوم نیز پیمانکار شهرداری تهران است لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران-استواری

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ت.ن به طرفیت تجدید نظر خواندگان ش و شهرداری منطقه 14 تهران نسبت به دادنامه شماره956 مورخ 1391/11/19 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در مطالبه ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح بزرگراه امام علی ع صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولاً شهرداری مناطق در شهرهای بزرگ و کلان شهرها ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334 دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی باشند بلکه جزئی از شهرداری می باشند که صرفا جهت تسهیل امور و تقسیم کاری به صورت داخلی در محدوده جغرافیایی خاص به نمایندگی از شهرداری مرکز انجام وظیفه می نمایند و موید این موضوع انتخاب مدیران این مناطق شهرداری توسط شهردار شهر می باشد و نه بر اساس ماده 50 قانون اخیرالذکر و بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مضافا اینکه تصویب نامه شماره21465ت/16394مورخه 75/2/3 هیات دولت با عنایت به مقررات مذکور و نداشتن شخصیت حقوقی مستقل این مناطق به جای شهردار عنوان مدیران این مناطق را تعیین و اعلام داشته ثانیاً با توجه به مقررات بند 25 و بند 17 تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداری می باشد و نه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری که صرفاً مسئولیت اجرای فیزیکی طرح را دارند لهذا بنا بر مراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد. مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران-کوهکن غفوری گوراب

در این لینک می توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در مورد انواع شکایت ازشهرداری ها و مقررات مربوط به آن را به طور کاملا کاربردی بخوانید


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - شکایت از شهرداری تهران
وکیل جهت شکایت ازشهرداری شهرستانها ,شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.