نحوه نقض رای اشتباه کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل شهرداری در شیراز-وکیل امور شهرداری مشهد-وکیل تخصصی عوارض-وکیل امور عوارض شهرداری-وکیل شکایت از عوارض شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه

کلاسه پرونده: 930229 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی: الف طرف شکایت: شهرداری بروجن

موضوع شکایت و خواسته: فرجام خواهی نسبت به رای شماره119_83/7/21 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

وقوع اشتباه در رای کمیسیون از موجبات تجویز رسیدگی مجدد است.

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

گردشکار: ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است کمیسیون به مدلول اسناد مالکیت و عکس های تهیه شده از محل و صورت جلسه تنظیمی مورخ 88/2/20 از ناحیه مسئولین شهرداری مورخ 91/5/11 امور حقوقی شهرداری و قبوض پرداخت عوارض و مالیات توجه ننموده و بدون بررسی مستندات موکل حکم به تعطیلی مغازه صادر نموده است اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 2633 مورخ 92/9/23 که ثبت دفتر لوایح شعبه شده نیز بدین قرار است با توجه به اینکه رای معترض در سال 83 صادر گردیده و بافت منطقه تغییر نموده است و پایان یافتن افق زمانی 10 ساله طرح جامع و تفصیلی شهر و لزوم بازنگری آن به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شکات بررسی مجدد پرونده از نظر این شهرداری بلامانع است اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای شعبه دیوان

از آنجا که انسان جایزالخطاست وقوع اشتباه در صدور رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز امری متحمل می باشد و با توجه به مدافعات مرقوم از ناحیه مشتکی عنه که پذیرفته اشتباه در امور جانبی غیرماهوی با توجه به بافت منطقه وافق زمانی 10 ساله ه جامع و تفصیلی شهر بر تقدیم ثبوت بوده و لزوم بازنگری و رسیدگی قبلی را به جلوگیری از تضییع حقوق شکات از نظر شعبه مقرون به قرائن معقوله میدارد له معقوله میدارد لذا با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور جبران خطای احتمالی حکم به الزام کمیسیون ماده 100 شهرداری بروجن به رسیدگی مجدد بر مبنای دلایل و مستندات پیوست دادخواست شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری-محمدرضا دلاوری.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری- محمدرضا دلاوری


وکیل تخصصی عوارض - وکیل امور عوارض شهرداری - وکیل شکایت از عوارض شهرداری
وکیل امور شهرداری مشهد,در صورت احراز وقوع اشتباه ازناحیه کمیسیون ماده 100 شهرداری دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را نقض و مجددا جهت رفع اشتباه به آن مرجع اعاده مینماید و راسا نسبت به رفع نقص اقدامی نمیکند.