تاثیر اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم در حقوق و مزایای کارمند بازنشسته

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


مزایای مناطق محروم-حقوق و مزایای مناطق محروم-وکیل دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت-مزایای کارمندان مناطق محروم

اعلام منطقه به عنوان منطقه محروم بر اساس قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم کاشف از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون می‌باشد و کارمند بازنشسته مستحق دریافت فوق‌العاده جذب مناطق محروم است.

دادنامه 9309970905600839 مورخ 1393/07/16

رای بدوی

در خصوص شکایت مذکور به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان اندیمشک محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره..... اعلام شهرستان اندیمشک به عنوان منطقه محروم در سال 1380 حکایت از محروم بودن منطقه مذکور از سنوات قبل از سال 1380 می نماید و طبق مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق‌العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش‌بینی شده است علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستند به موازین اشعاری و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام طرف شکایت ردیف اول مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده 2 قانون مذکور و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن در حق شاکی و اعمال آن در حقوق بازنشستگی توسط مشتکی عنه ردیف دوم صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان باشد

دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری-دیزجی


مزایای مناطق محروم - حقوق و مزایای مناطق محروم - مزایای کارمندان مناطق محروم
وکیل جهت دیوان عدالت,اعلام منطقه به عنوان منطقه محروم بر اساس قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم کاشف از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون می‌باشد و کارمند بازنشسته مستحق دریافت فوق‌العاده جذب مناطق محروم است.