نمونه حکم شکایت از رای قاضی کمیسیون چاه در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


وکیل تخصصی چاه-وکیل متخصص امور چاه-وکیل امور چاه-نمونه رای برای چاه-نمونه حکم بابت چاه

وکیل امور شهرداری-09194504079

نمونه حکم دیوان عدالت اداری برای اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای تهران

مرجع رسیدگی شعبه 9 دیوان عدالت اداری شاکی آقای.....

طرف شکایت شرکت آب منطقه ای تهران-کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت شرکت آب منطقه تهران موضوع خواسته اعتراض به رای شماره صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان تهران

گردش کار دادخواست تقدیمی به شماره 900703184-1399/11/21 ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری و به این شعبه  ارجاع گردیده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از طریق دفتر شعبه به طرف شکایت ارسال تبادل لوایح معمول پاسخ کتبی به شماره35386-1400/1/11 واصل شده است اینک جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر قرار داد با بررسی اسناد و مدارک پس از اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

شاکی در شرح و متن دادخواست با این مضمون اظهار و بیان داشته است که اینجانب به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان در خصوص درخواست صدور پروانه بهره برداری برای یک حلقه چاه جهت امور کشاورزی که قبلاً در سال 1359 با اخذ مجوز جهت امور دامداری استفاده قرار میگرفته به جهت عدم توجه به دلایل رد شده اعتراض داشته و تقاضای نقض دادنامه کمیسیون و احقاق حق مبنی بر صدور حکم دارم شرکت آب منطقه ای طرف شکایت در مقام دفاع اعلام داشته چاه موضوع شکایت فاقد شروط اساسی مورد نظر قانون گذار بوده و کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی مستقردر شرکت آب منطقه ای پس از اخذ نظریه فنی اعضای مشاور کمیسیون و برابر قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مبادرت به صدور رای نموده لذا تقاضای تایید و ابرام رای مورد اعتراض و رد شکایت شاکی در مورد استدعاست نظر به اینکه اولاً رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ها به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این مرجع میباشد ثانیاً حسب اسناد و مدارک و مستندات موجود و نظریه های کارشناسان فنی  شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی چاه جهت امور شرب طرح دامداری حفر گردیده و تغییر آن جهت امور کشاورزی به جهت ممنوع بودن دشت و بحران آب و ورود خسارت به منابع آبهای زیرزمینی و اضرار عمومی خلاف قانون است ثالثاً از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که موجب ایراد و خدشه در اساس رای و موجب نقض آن بشود ارائه نگردیده و رای مورد اعتراض با رعایت اصول و موازین و مقررات شکلی و ماهوی صادر شده است لذا به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن و مواد 10، 63 و 65 از قانون صدرالذکر ضمن تایید دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت می باشد.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری-مسیح اله ذوالقدر


وکیل تخصصی چاه - وکیل متخصص امور چاه - وکیل امور چاه - نمونه رای برای چاه
نمونه حکم بابت چاه,در خصوص رای قاضی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی باید تکمیلا گفته شود که از جمله شرایط اساسی صدور پروانه برای چاه های قبل از سال ۸۵ غیر ممنوعه بودن دشت، در حریم ضرری چاه دیگری نبودن، سابقه و شناسایی پرونده در وزارت نیرو و فعال بودن آن می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی