عوارض به نرخ روز یا زمان تخلف

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی


نحوه تقسیط عوارض شهرداری-09125253824-نمونه نامه اعتراض به عوارض شهرداری-نمونه لایحه کمیسیون ماده ۷۷-عوارض نوسازی زمین خالی-نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷-نمونه رای کمیسیون ماده ۷۷- محاسبه عوارض تخلف ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف-عوارض سال ساخت یا تخلف-عوارض سال پروانه یا روز-شکایت از عوارض به نرخ روز-عوارض به نرخ روز-شکایت از عوارض شهرداری

عوارض به نرخ روز یا زمان تخلف 

بدون شک با توجه به اختلاف نظر در خصوص مبنای نحوه محاسبه و وصول عوارضی که مورد مطالبه شهرداری است از جمله عوارضی که در ماده 77 قانون شهرداری آمده و عوارضی که از طریق مصوبات شورای شهر مورد مطالبه قرار می گیرد این سوال مطرح می گردد که  آیا نحوه محاسبه این گونه عوارض بایستی بر اساس سال زمان مطالبه و وصول محاسبه می گردد یا زمان تعلق؟

بر اساس یافته‌های اینجانب  وکیل متخصص کمیسیون ماده 77 شهرداری

بدون تردید بر اساس ماده 77 قانون شهرداری《رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری برعهده کمیسیونی که مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر 《شورای شهر》 میباشد بوده و رای کمیسیون مزبور قطعی میباشد.بر اساس نظریه شماره 9000/200/2 مورخ 1397/07/21 کمیسیون اراضی اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ملاک و مبنای عوارضی که مودی بایستی پرداخت کند همان مبلغ تعیین شده است که در رای قطعی کمیسیون ماده 77 آمده و تاخیر کمیسیون مزبور در رسیدگی به اعتراضات مودی موجب تاخیر مبنای پرداخت عوارض از زمان تعلق به زمان وصول نخواهد شد‌.

بنابراین از این منظر ملاک پرداخت عوارض زمان وصول خواهد بود و نه زمان تعلق عوارض به مودی.

موید این استدلال، نظر مشورتی دیگر کمیسیون اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت مورخ 1400/01/21 تحت شماره 200/9379/230/9000 بوده که در پاسخ به سوال شهرداری محترم شهر کرمانشاه صادر گردیده که بر اساس آن و در پاسخ به سوال این شهرداری مبنی بر اینکه پس از ابقاء ملک با رای کمیسیون ماده 100 آیا عوارض بایستی بر اساس نرخ سال صدور پروانه محاسبه گردد یا نرخ روز ؟

این کمیسیون نظر بر این داشته که پس از رای ابقاء در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و پرداخت جریمه های مربوطه ، کلیه حقوق دیوانی و عوارضات متعلقه قانونی به هر اسم و عنوانی اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره.....بایستی مطابق تعرفه به نرخ روز سال پرداخت، محاسبه و وصول گردد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چگونه عوارض شهرداری را تقسیط کنیم؟

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و امور شهرداری -09125253824


عوارض به نرخ روز-09125253824،عوارض به نرخ سال ساخت-09125253824،عوارض سال پروانه ساخت
محاسبه عوارض به نرخ روز-09125253824,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها