مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ - مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 - مهلت اعتراض به رای موات - مهلت قانونی شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۲ - نمونه رای کمیسیون ماده 12 - وکیل برای اراضی موات - وکیل تخصصی کمیسیون ماده 12 - وکیل جهت کمیسیون ماده ۱۲ - وکیل متخصص اراضی موات - نمونه رای اراضی موات - نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر