مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت در دیوان عدالت

استقلال شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از وزارت راه و ترابری با توجه به استقلال شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از وزارت راه و ترابری طرح دعوی علیه شرکت مزبور متوجه وزارت راه و ترابری نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902100043 مورخ 1392/01/20

رای دیوان

در خصوص دعوی خانم (ز.گ) به طرفیت وزارت راه و شهرسازی حوزه نظارت و کنترل پروژه های استان خوزستان به خواسته فوق الذکر اعتراض نسبت به نامه شماره... مبنی بر اخراج و صدور حکم مبنی بر اعاده به کار نظر به اینکه وزارت طرف دعوی دارای حوزه نظارت و کنترل پروژه نبوده بلکه حوزه مذکور از زیرمجموعه‌های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بوده که به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه این شرکت از وزارت راه و ترابری متنزع و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره خواهد شد بنابراین دعوی توجهی به وزارت مذکور نداشته مستنداً به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی _میرحسینی رودبارکی

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه سازمانها اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وکالت تخصصی دیوان عدالت - وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان
مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور,شرکت مذکور زیرمجموعه‌های شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بوده که به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه این شرکت از وزارت راه و ترابری متنزع و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد