محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


خدمت در جبهه برای سابقه-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل متخصص در جانبازی-نمونه رای-نمونه رای دیوان

مدت خدمت در جبهه به عنوان سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی قابل محاسبه است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دانامه : 9209970900600109 مورخ 1392/01/26

نمونه رای، نمونه رای دیوان

رای دیوان

درخصوص شکایت شاکی و توجها به لایحه دفاعیه واصله از مشتکی عنه که به شماره... ثبت دفتر شعبه گردیده نظر به اینکه طبق مفاد ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 74/3/31 که در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نیز قید گردیده مدت خدمت در جبهه جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی قابل محاسبه است بنا به مراتب خواسته شاکی مبنی بر احتساب مدت خدمت در جبهه به عنوان سنوات خدمت موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اداره طرف شکایت ملزم به اجابت خواسته شاکی است این رای قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین_ بشارتی فر

برای دانستن مطالب و نمونه آراء بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری -09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - سنوات خدمت در جبهه برای بازنشستگی
احتساب سنوات خدمت در جبهه برای بازنشستگی,مفاد ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 74/3/31 که در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نیز قید گردیده مدت خدمت در جبهه جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی قابل محاسبه است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها