رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


سهم شهرداری از تفکیک اراضی09125253824-قدر السهم شهرداری از تفکیک زمین-وکیل دیوان عدالت اداری تهران-افراز و تفکیک املاک-شکایت از شهرداری بابت تفکیک-مرجع افراز املاک-وکیل افراز-وکیل شکایت علیه شهرداری

رای دیوان عدالت اداری در مورد افراز و تفکیک اراضی

وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفصیلی و جامع و طبق نقشه تفکیک مورد تایید شهرداری ها برعهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها بوده و دعوای تفکیک اراضی متوجه شهرداری نمی باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903200258 مورخ 1392/02/15

رای دیوان

در خصوص دادخواست شاکی فوق به طرفیت شهرداری کرج به خواسته های یاد شده الزام خوانده به رعایت حقوق مالکانه وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی و لوایح ارسالی از طرف شکایت که به شماره های....و.....و اینکه شاکی در لایحه ثبت شده در دفتر شعبه به شماره... اعلام نموده مقصود وی از اعمال حقوق مالکانه الزام شهرداری به تفکیک است و خواستار صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور مجوز تفکیک شده است با عنایت به مراتب فوق و اینکه وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب1390/1/28 که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 218 مورخه 1387/4/9 در همین راستا صادر شده است وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های تفصیلی و جامع بر عهده ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد گاه‌ها دانسته و شهرداری ها صرفاً نقشه هایی که قبلاً به تایید آنها رسیده و یا مالک آن را تهیه کرده و به تایید شهرداری می رسد در پاسخ مراجع مذکور تایید کرده و عمل تفکیک بر اساس نقشه مزبور انجام می شود لذا الزام شهرداری به تفکیک ملک خاص به نظر وجاهت قانونی نداشت و در نتیجه دعوی شاکی قابلیت استماع ندارد و نسبت به آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره به استناد مادتین 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار _عبدالهی

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


مرجع افراز و تفکیک املاک - چگونه املاک را تفکیک کنیم09125253824 - چگونه املاک را افراز کنیم
شکایت از شهرداری برای تفکیک املاک,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها