مرجع صالح به رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


اثبات مالکیت-شکایت اثبات مالکیت-نحوه اثبات مالکیت-وکیل اثبات مالکیت-وکیل متخصص اثبات مالکیت

خواسته اثبات مالکیت از امور حقوقی و ترافعی بوده لذا خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970900800169 مورخ 1392/02/1

رای دیوان

خواسته آقای (د.س) اثبات مالکیت 8416 متر مربع زمین می باشد نظر به اینکه رسیدگی به موضوع دادخواست از امور حقوقی و ترافعی می باشد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد و مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بندر گز صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عاشوری_ سعادت

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از محاکم حقوقی در امور اختلافات ملکی و املاک اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - نمونه رای اثبات مالکیت
اثبات مالکیت از طریق دادگاه, دعوی اثبات مالکیت از دعاوی ترافعی بوده و قابل طرح در دیوان عدالت نمی باشد و باید در محاکم حقوقی مطرح گردد