تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


کریمی وکیل-کریمی وکیل دادگستری-کریمی وکیل دیوان عدالت-کریمی وکیل متخصص دیوان-وکیل کریمی

تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می‌باشند نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900900276 مورخ 1392/02/02

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم شماره... مورخه ...و تعیین رتبه شغلی از مورخه 1389/10/1 به 1388/1/1 موضوع تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و زمان آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارائه شده و مطالب معنونه در جوابیه اداره مشتکی عنه و نظر به اینکه مطابق قسمت ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور اصولاً ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از مورخه 1388/1/1 میباشد و تاخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نمی باشد و از طرفی نامبرده در مورخه 1389/10/1 بازنشسته گردیده حالیه با توجه به مراتب فوق و مستندات ارائه شده شکایت مطروحه را وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت مربوطه صادر و اعلام می گردد رای صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه مهری _پیرزاده

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد حقوق اداری کارمندان اینجا را کلیک نمءید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری  09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای اصلاح حکم بازنشستگی
اصلاح حکم بازنشستگی,تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می‌باشند نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی