الزام اداره اماکن به موافقت با صدور پروانه کسب با رای دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموع مقررات و دعاوی مربوط به پروانه کسب


 رای بابت اماکن ناجا-رای در مورد اماکن-نمونه رای در مورد اماکن-وکیل الزام اماکن در دیوان-وکیل پی گیر دیوان عدالت-وکیل شکایت از اداره اماکن

وکیل امور شهرداری-09194504079

منشاء قانونی

اشخاص برای تاسیس هر نوع واحد صنفی نیازمند اخذ پروانه کسب هستند یکی از شرایط لازم برای تحصیل پروانه کسب موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 در این خصوص مقرر می دارد افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب مورخ 1392/12/28 وزیر صنعت معدن و تجارت چنین مقرر کرده است شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب در شهرها.

موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی موافقت لازم را اعلام نکند اشخاص ذی‌نفع می توانند دعوای الزام به موافقت با صدور پروانه کسب را به استناد بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری طرح کنند.

نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی

شعبه 6 دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای... طرف شکایت : اداره اماکن تهران بزرگ موضوع شکایت و خواسته :الزام به صدور پروانه کسب مبنی بر مجوز احداث قهوه خانه سنتی گردشکار : شاکی اعلام داشته دارای یک باب قهوه خانه سنتی در میدان نبوت بوده که از طریق آن امرار معاش خود و خانواده اش تامین می شود لذا با عنایت به اینکه قهوه خانه سنتی فاقد مجوز و پروانه کسب می باشد هر چند مدت از طرف اماکن اقدام به پلمپ و تعطیلی آن می‌شود لذا با تقدیم شکایت مطروحه خواستار رسیدگی به موضوع و صدور رای به شرح خواسته شده است و مشتکی عنه اختصارا اظهار داشته مستندا به ماده 12 قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و از طرف سازمان مذکور با توجه به موقعیت محل و وقوع واحد کسبی موضوع بحث واحد مذکور را واجد شرایط دریافت به پروانه کسب تشخیص نداده است

اینک شعبه ششم دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و مدارک موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه بر اساس بند 11 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی یکی از شرایط لازم جهت تحصیل پروانه کسب موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی تلقی نموده و از طرفی اداره موصوف به دلیل عدم احراز شرایط انتظامی صلاحیت مکان موضوع شکایت را جهت صدور پروانه مورد تایید قرار نداده است لذا در وضعیت فعلی تخلف و تخطی که موجب تضییع حق شاکی باشد در اقدام خوانده ملحوظ و مشهود نبود از این حیث مستندا به ماده 12 قانون نظام صنفی و به استناد مفهوم مخالف ماده 11 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان متبوع خواهد بود.

برای مطالعه مقررات مربوط به مجازات فعالیت بدون پروانه کسب اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه اثبات جرم در شعب تعزیرات حکومتی


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت از اداره اماکن برای پروانه کسب
الزام اداره اماکن به موافقت با صدور پروانه کسب با رای دیوان عدالت اداری, بر اساس بند 11 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی یکی از شرایط لازم جهت تحصیل پروانه کسب موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد و تصمیم این اداره توسط ذینفع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها