رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


اعتراض به رای گزینش-انکار اعتیاد توسط کارمند-وکیل برای گزینش-وکیل تخصصی گزینش ادارات-وکیل شکایت از گزینش-وکیل گزینش-وکیل متخصص گزینش

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری دایر بر رد صلاحیت کارمند به استناد اعتیاد در ادامه کار را به جهت آگاهی تقدیم میگردد.

استدلالات با بررسی مستندات پیوسته پرونده متشکله گزینش ملاحظه می گردد که شاکی علاوه بر اینکه در انجام فرایض دینی اشکال دارد و به خصوص گواهی و نتیجه آزمایش انجام شده نتیجه آزمایش نامبرده از نظر اعتیاد مثبت بوده و به همین جهت نیز اخراج گردیده است و نظر به اینکه شاکی در تحقیقات اعلام نموده که جهت استخدام آزمایش به منظور اثبات عدم اعتیاد خود آمادگی دارد ولی نتیجه آزمایش به عمل آمده از مشارالیه مثبت اعلام شده است و نظر به اینکه کلیه اعضا هیات تجدید نظر گزینش نیز نامبرده را واجد شرایط عمومی استخدام تشخیص نداده‌اند و از طرف شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات تخدیش نظر هیات مشتکی عنه را فراهم سازد عنوان نگردید لذا بنا علل و جهات فوق حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء دیگری در اینخصوص اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


رد صلاحیت در گزینش - رد صلاحیت به خاطر اعتیاد - رد صلاحیت برای تست مثبت اعتیاد
رد صلاحیت در گزینش به استناد اعتیاد,صرف ادعای اعتیاد کارمند و بدون وجود نتیجه مثبت تست اعتیاد دلیل بر رد صلاحیت افراد در گزینش نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها