شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


بازنشستگی پیش از موعد-بازنشستگی زود هنگام-بهترین وکیل عدالت اداری-شرایط بازنشستگی قبل از موعد-عدالت اداری تهران-مقررات مربوط به بازنشستگی زود هنگام-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان

صلاحیت دستگاه‌های اجرایی در موافقت یا مخالفت با بازنشستگی پیش از موعد جنبه اختیاری دارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911407/25

رای دیوان

نظر به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت طبق مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال 1386 مستلزم تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع وی است و با توجه به اینکه موافقت یا عدم موافقت دستگاه های دولتی در این خصوص نیز جنبه اختیاری دارد لذا با توجه به عدم موافقت آموزش و پرورش تهران با بازنشستگی پیش از موعد شاکی شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و رد می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه نوروزی_ امینی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به بازنشستگی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


بازنشستگی پیش از موعد - شرایط بازنشستگی پیش از موعد - وکیل متخصص امور اداری
شرایط موافقت با بازنشستگی پیش از موعد در دستگاههای دولتی,صلاحیت دستگاه‌های اجرایی در موافقت یا مخالفت با بازنشستگی پیش از موعد جنبه اختیاری دارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی