شرایط وکالت برای دعاوی تعزیرات حکومتی

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


شرایط وکالت در تعزیرات-نحوه وکالت در تعزیرات-وکالت در تعزیرات حکومتی-وکالت در دیوان عدالت-وکیل برای تعزیرات حکومتی-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل تهران در تعزیرات حکومتی-وکیل در تعزیرات حکومتی

شرایط وکالت در دادگاه های مستند به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی برای وکالت در تعزیرات حکومتی نیز لازم الاجراست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 901741/1

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به تصمیم ادارات طرف شکایت مبنی بر عدم پذیرش وکالت وکلای غیر از وکلای دادگستری معترض و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه واصله از طرف شکایت نظر به اینکه اطلاق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح بین الهلالین وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است مفید لزوم و دارا بودن شرایط وکالت در دادگاهها برای کلیه وکلای متداعین می باشد و چون در قانون مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مراجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در موارد سکوت قوانین مراجع خاص باید حکم موضوع را از قوانین و مقررات عمومی استنباط کرد بنابراین به دلیل سکوت قوانین و مقررات سازمان تعزیرات در خصوص وکالت در مراجع مذکور با توجه به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب شرایط وکالت در تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده یاد شده بوده است و لذا تصمیم و اقدام سازمان طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از اراء مربوط به تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی - وکیل تعزیرات حکومتی - وکیل برای تعزیرات حکومتی
شرایط وکالت در تعزیرات حکومتی,شرایط وکالت در دادگاه های مستند به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی برای وکالت در تعزیرات حکومتی نیز لازم الاجراست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها