نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

در شاخه : نمونه آرای مربوط تخلفات آزمون سراسری


ابطال رای هیات تخلفات-تخلفات آزمون سراسری-شکایت از رای هیات تخلفات-هیات تخلفات آزمون-وکیل با تجربه دیوان-وکیل برای تخلفات آزمون-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از هیات تخلفات-وکیل متخصص دیوان عدالت

تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس نیازمند احراز دو دلیل از سه دلیل مذکور در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 و ماده 29 آیین نامه اجرایی آن است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رای هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 91067/1

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 شرکت نموده و در دانشگاه تهران در رشته پذیرفته شده است و ادامه تحصیل داده و در زمان تحصیل پایان نامه به موجب دادنامه معترض عنه قبولی وی کان لم یکن اعلام شده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری و ماده 29 آیین نامه اجرای آن هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری در صورتیکه در خصوص متهم گزارش مورد وثوق جهت وقوع تخلف و یا تقلب اعلام شود و پاسخنامه وی با دیگر داوطلبین مشابه غیر متعارف داشته باشد و یا نمره اکتسابی وی با نمرات و معدل دروس دوره تحصیل مغایرت داشته باشد و دو دلیل از سه دلیل فوق احراز می شود می‌توانند قبولی داوطلب را مورد تردید قرار داده و نامبرده را مکلف به آزمون جدید در برخی از دروس نماید و چون در ما نحن فیه در خصوص شاکی دلیلی بر ارائه گزارش تخلف از مراجع مورد وثوق ارائه نشده و صرف وجود گزارش نهایی که هویت امضا کنندگان آن مشخص نیست دلیلی بر وقوع تخلف نیست و از طرفی مشابهت غیر متعارف پاسخنامه شاکی با پاسخنامه سایر داوطلبان نیز محرز نیست بنابراین با توجه به مراتب فوق به دلیل عدم احراز دو شرط از شرایط سه گانه فوق موضوع مشمول ماده 11 قانون مذکور تشخیص نمی گردد و لذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر نقض دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری واگذار می گردد تا با رعایت تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


شکایت از تکلیف داوطلب به آزمون جدید - اعتراض به عدم ثبت نام در دانشگاه - شکایت ازرای هیات تخلفات آزمون سراسری
اعتراض به ادعای تقلب در آزمون سراسری,تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس نیازمند احراز دو دلیل از سه دلیل مذکور در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 و ماده 29 آیین نامه اجرایی آن است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رای هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری می باشد.