صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


الزام شهرداری به پروانه ساخت-ساخت املاک بدون کاربری-شرایط صدور مجوز ساخت-شکایت از شهرداری بابت پروانه-شکایت از شهرداری در دیوان-صدور مجوز ساخت-وکالت تخصصی در شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص شهرداری

صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی مغایر قانون است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :9309970905100093 مورخ 1393/03/17

رای دیوان

با عنایت به اینکه اولاً پلاک ثبتی فاقد طرح مصوب می باشد ثانیاً خارج از محدوده قانونی شهر و فاقد کاربری مسکونی می باشد و صدور پروانه ساخت با وصف مذکور مغایر با قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می باشد زیرا صدور پروانه برای ساختمانهای واقع در شهر با کاربری مسکونی صورت می گیرد در صورتی که پلاک ثبتی مذکور خارج از محدوده قانونی شهر قم واقع شده و فاقد کاربری بوده و شاکیه نیز دلیلی بر اینکه ملک وی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته ارائه ننموده است لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه بین قانونی در صدور دادنامه 2237 مورخ 88/1/24 در پرونده موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور بنا به استدلال و استنادات مرقوم و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه اشراقی_ جباری_ شریعت فر _عرفان

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات دیگری در مورد پروانه ساختمان و سایر مسائل شهرسازی اینجا را کلیک نمائیدد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


الزام شهرداری برای پروانه ساختمانی - شکایت از شهرداری برای پروانه - الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی
نمونه رای صدور پروانه ساختمانی در ملک فاقد کاربری,صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر و فاقد کاربری مسکونی مغایر قانون است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی