مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری


تشکیل پرونده کمیسیون ۹۹-کمیسیون ماده ۹۹ استانداری-مدارک کمیسیون ماده 99 استانداری-مشاوره تخصصی کمیسیون شهرداری-وکالت پرونده های ملکی-وکیل تخصصی تخلفات ملکی-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جرائم ساختمانی-وکیل جرایم‌ساختمانی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از کمیسیون-وکیل ماده ۹۹ استانداری-وکیل متخصص کمیسیون فرمانداری

هرگاه تاسیسات و بناهایی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و نماینده دادگستری، نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود و پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون که بدون حق رای برای اداء توضیح در جلسه شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که مرجع صدور پروانه از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون به قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید.

دبیرخانه کمیسیون مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید مرجع صدور پس از طی تشریفات قانونی راساً اقدام به قلع بنا می نماید. نکته قابل توجه در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها این است که رای صادره در کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد در صورتی که ذینفع دارای مدارک قابل استنادی دال بر اجحاف در رای صادره علیه او باشد تنها از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری می باشد.برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-علیرضا میرزائی.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


وکیل متخصص کمیسیون ماده 99 - کمیسیون ماده 99 استانداری - نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 99
وکیل متخصص تخلفات ساختمانی,به تخلفات ساختمانی در روستاها و به طور کل خارج ازحریم شهرها در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و نماینده دادگستری، نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها رسیدگی میشود.