انواع مجازات‌های  قابل تجدید نظر تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


انواع مجازاتهای قابل تجدیدنظر-تخلف در خارج محیط کار-تخلفات اداری کارمندان-مجازات تخلفات اداری-مجازات تخلفات کارمندان-مجازاتهای قابل تجدیدنظر تخلفات-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

ماده 10_ فقط مجازات های بندهای د،ه،ح،ط،ی،ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند.

بند اول_ انواع مجازات ها مجازات های موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از حیث قابلیت تجدید نظر به استناد ماده 10 قانون مذکور به دو دسته قابل تقسیم می باشند. الف) مجازات های قابل تجدید نظر به موجب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات های ذیل از ماده 9 قانون قابل تجدیدنظر می‌باشند که کارمند محکوم علیه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ می تواند درخواست تجدید نظر نمایند در غیر اینصورت قطعیت می یابند.

1. مجازات موضوع بند د_ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

2. مجازات موضوع بند ه_ تعبیر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

3. مجازات موضوع بندح_ بازخرید خدمت

4. مجازات موضوع بند ط_ بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه

5. مجازات موضوع بند ی_ اخراج از دستگاه متبوع

6. مجازات موضوع بند ک_ انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

ب) مجازات های غیر قابل تجدید نظر از انواع مجازات های 11 گانه مذکور در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات های پنج گانه زیر غیر قابل تجدیدنظر بوده و از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می گردند.

1. مجازات موضوع بند

الف _ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

2. مجازات موضوع بند ب_ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

3. مجازات موضوع بند ج_ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

4. مجازات موضوع بند

و _ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون

5. مجازات موضوع بند ز_ تنزل یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. برگرفته از   نگرشی نو و تحلیلی  بر قانون  رسیدگی تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص انواع تخلفات اداری اینجا را کلیک نمایید

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


مجازاتهای قابل تجدید نظر تخلفات اداری - مجازات های تخلفات اداری کارکنان دولت - انواع مجازاتهای اداری کارمندان
مصادیق مجازات های اداری,برابر ماده ۱۰ قانون تخلفات اداری فقط مجازات های بندهای د،ه،ح،ط،ی،ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها