شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


بهترین وکیل دعاوی اداری-رای بابت انتقال کارمند-شرایط انتقال کارمند-شکایت از انتقال بدون رضایت-شکایت بابت انتقال کارمندمقررات انتقال کارمند-نحوه شکایت از انتقال کارمند-نمونه رای انتقال کارمند-نمونه رای دیوان عدالت-وکیل برای پرونده های اداری-وکیل جهت شکایت از بانک-وکیل دعاوی اداری-وکیل کارمندان در دیوان-وکیل متخصص اداری

انتقال مستخدم مستلزم موافقت دستگاه انتقال گیرنده است. بنابراین حسب بند و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه  انتقال کارمند در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم و صرفا با توافق دستگاه ذی ربط صورت می پذیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905300228 مورخ 1392/08/18

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 787 مورخه 1391/3/7 اصداری از ناحیه این شعبه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و ملاحظه مفاد دادخواست تنظیمی از آنجایی که دلیل و مدرک و مستند قانونی که دلالت بر آن داشته باشد که رای صادره مورد بحث مطابق با مقررات و موازین صادر نگردیده و یا به طور کلی دلیل و مدرک جدیدی که موثر در اعاده دادرسی باشد ارائه نشده و عمده اظهارات مطروحه تکرار همان مطالبی است که قبلاً و در طی مراحل دادرسی بیان گردیده و از طرفی صرف ادعا نیز موجبی برای تجدید رسیدگی و فسخ رای صادره نمی باشد و توجها به اینکه رای صادره وفق موازین و مقررات صادر گردیده و از سوی شاکی دلیل و مدرک موثر و مستندی که متضمن اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره باشد به عمل نیامده و شکایت اعلامی فاقد مستند قانونی بوده و منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نمی باشد بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهری _پیرزاده

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور اداری و انتقال کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - شرایط انتقال کارمندان - وکیل دیوان عدالت اداری
انتقال کارمندان به سازمان دیگر,انتقال مستخدم مستلزم موافقت دستگاه انتقال گیرنده است. بنابراین حسب بند و ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال کارمند در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم و صرفا با توافق دستگاه ذی ربط صورت می پذیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی