نحوه پرداخت مستمری بازماندگان مطابق قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


مقررات بیمه تامین اجتماعی-مقررات بیمه کارگری-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل جهت تامین اجتماعی-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت

با انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد مبنی بر تعهد بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی در صورت فوت بیمه شده قبل از بازنشستگی به بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری تعلق نمی گیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905200111 مورخ 1392/07/23

رای دیوان

در مورد شکایت خانم (ش.ق) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مهاباد به خواسته برقراری مستمری بازماندگان متوفی مرحوم (ق.ک) با توجه به پاسخ طرف شکایت طی لایحه دفاعیه نظر به اینکه مرحوم (ک) طی قرارداد شماره مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد با تعهدات بیمه و بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی نموده و در تاریخ 1390/11/3 فوت نموده لذا برابر مقررات جاری به جهت فوت قبل از بازنشستگی برقراری مستمری نسبت به بازماندگان جایگاه قانونی نداشته بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی _مهدی لی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء و مقررات تامین اجتماعی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مستمری بازماندگان بیمه شده - شرایط پرداخت مستمری کارگری - نحوه پرداخت مستمری
مستمری بازماندگان مشاغل آزاد,با انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد مبنی بر تعهد بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی در صورت فوت بیمه شده قبل از بازنشستگی به بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری تعلق نمی گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی