تاثیر مصادف شدن روز انجام تعهد بایع با تعطیلی رسمی

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


تعیین روز تعطیل برای دفترخانه-گواهی عدم حضور-وکیل امور ملکی-وکیل برای دعاوی ملکی-وکیل تخصصی سرقفلی-وکیل دعاوی سرقفلی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از مالک-وکیل متخصص سرقفلی-وکیل متخصص مبایعه نامه

هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیر منقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه آلودگی هوا تعطیل رسمی گردد اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم‌ حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9209970222801006 مورخ 1392/09/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ط به طرفیت خواندگان 1_م.ع با وکالت آقای ع.ش 2_م.ع 3_م.ش به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 38 و 3688/27 طبقه دوم شرقی و یک باب انباری به انضمام خسارت دادرسی و وجه التزام بند 7_6 قرارداد مورخه 89/5/9 از تاریخ 89/9/10 لغایت اجرای حکم روزانه به مبلغ 100/000 ریال از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از ثبت منطقه شرق تهران به شماره 48585 مورخه 91/10/24 خواندگان مالکین رسمی پلاک ثبتی یادشده می باشند که در آن 13 دستگاه آپارتمان و 11 باب انباری و 11 واحد پارکینگ و واحد طبقه دوم شرقی را طی سند عادی مورخه89/5/9 به انضمام یک واحد احداث انباری به خواهان واگذار نموده اند و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم دفاع موجهی ننموده و خوانده سوم در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچگونه دفاعی معمول نداشته است لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198_519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد10_219_220 قانون حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم و انتقال رسمی آپارتمان و انباری موضوع خواسته در قبال دریافت الباقی ثمن معامله وفق قرارداد مورخه 89/5/9 در حق خواهان صادر و اعلام می نماید دادگاه خواندگان را به پرداخت مبلغ 595/950 ریال هزینه دادرسی نیز محکوم می نماید در خصوص مطالبه وجه التزام نظر به اینکه طبق بند 4_1 قرارداد موصوف گواهی عدم حضور صادره از ناحیه سردفتر در تاریخ مقرر مثبت تخلف هر یک از طرفین می‌باشد که در ما نحن فیه گواهی مذکور در تاریخ مقرر صادر نشده است لهذا این قسمت از دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران _رضایی فر

برای مطالعه نمونه های دیگری از آرای محاکم در امور ملکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - تعطیلی روز تنظیم سند
نمونه رای دادگاه درباره تاریخ تنظیم سند ملک,هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیر منقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه آلودگی هوا تعطیل رسمی گردد اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود.