شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


شرایط مطالبه خسارت-قانون مطالبه خسارت-کریمی وکیل دادگستری-مقررات مطالبه خسارت-نحوه مطالبه خسارت-نمونه رای مطالبه خسارت-وکیل برای مطالبه خسارت-وکیل تخصصی تصدیق خسارت-وکیل تصدیق خسارت در دیوان-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل کریمی-وکیل متخصص تصدیق خسارت-وکیل مطالبه خسارت

تصدیق خسارت مستلزم احراز مالکیت خواهان و ارائه دلایل ورود خسارت می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901402304 مورخ 1391/09/13

رای دیوان

نظر به اینکه صدور حکم به تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه مالکیت شاکی به مال و وجود دلایل قانونی بر ورود خسارت نسبت به آن می‌باشد که در این پرونده مالکیت شاکیه محل تردید قرار دارد و دلیلی نیز بر ورود خسارت ارائه نگردیده است لذا شکایت را وارد تشخیص نداده قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه صباغی _صفوی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از احکام مربوط به تصدیق خسارت را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای تصدیق خسارت - تصدیق خسارت دیوان عدالت
وکیل پرونده های شهرداری,تصدیق خسارت مستلزم احراز مالکیت خواهان و ارائه دلایل ورود خسارت می باشد.