مرجع رسیدگی به دعوی پرداخت بیمه عمر

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


اعتراض به بیمه عمر-بهترین وکیل دیوان عدالت-شکایت از بیمه عمر-شکایت بابت بیمه عمر-شکایت برای بیمه عمر-کریمی وکیل بیمه-مرجع اعتراض به بیمه عمر-نحوه اعتراض بیمه عمر-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل امور بیمه ای-وکیل پایه یک دیوان-وکیل پرونده های بیمه ای-وکیل دعاوی بیمه عمر-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل شکایت از بیمه-وکیل متخصص تامین اجتماعی

رسیدگی به دعوی بیمه عمر به دلیل منشاء قراردادی بین شرکت بیمه و کارمند دولت خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این ‌خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901702624 مورخ 1391/09/19

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار پرداخت بیمه عمر مربوط به همسرش مرحوم(م.س) گردیده که با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی اولاً دریافت و پرداخت بیمه عمر متعاقب تنظیم قرارداد فی مابین شرکت بیمه و کارمند دولت می باشد و دعاوی مستند به قرارداد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیاً اخذ حق بیمه توسط کارفرما صورت می گیرد و به حساب شرکت بیمه طرف قرارداد واریز میگردد و مستندی در مورد اینکه شرکت بیمه طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی می باشد ارائه نشده است بنابراین شکایت شاکی به کیفیت طرح شده قابل استماع نمی باشد و مستنداً به رای شماره 330_75/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد قرار اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_ روحی

نمونه آرای دیگری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری با کلیک اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


بیمه عمر - شکایت بابت بیمه عمر - وکیل متخصص دیوان عدالت
شکایت از قرارداد بیمه عمر,رسیدگی به دعوی بیمه عمر به دلیل منشاء قراردادی بین شرکت بیمه و کارمند دولت خارج از صلاحیت دیوان است.