نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه بعد از ساخت

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت 09125253824-متن شکایت از شهرداری-الزام شهرداری بابت پروانه-ساخت بنا بدون مجوز-شکایت از شهرداری-شکایت از شهرداری در دیوان-شکایت بابت پروانه ساخت-مقررات شکایت علیه شهرداری-نمونه رای بابت پروانه ساخت-وکیل پرونده های تخصصی شهرداری-وکیل تخصصی پرونده های شهرداری-وکیل دعاوی تمامی شهرداری ها-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل شهرداری تهران-وکیل شهرداری شهرستانها-وکیل متخصص شکایت علیه شهرداری

نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه بعد از ساخت

پروانه ساختمانی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری اخذ شود و درخواست آن پس از پایان ساخت و ساز توجیهی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 910997053899028 تاریخ : 1391/12/27

رای شعبه 28 دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت (ک.ن) به طرفیت شهرداری به خواسته فوق از اشعار الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در یک قطعه زمین تحت پلاک فرعی از اصلی قریه کرم آباد نظر به محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه به شماره..... دستگاه طرف شکایت،صرف نظر از اینکه حسب دفاعیات شهرداری کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری با تغییر کاربری ملک شاکی به مسکونی موافقت ننموده است و نظر به اینکه شاکی در دادخواست خود صراحتاً بیان نموده به استناد رای قطعی کمیسیون ماده 100 اقدام به تکمیل ساختمان نموده که پس از ساخت و تکمیل ساختمان،شهرداری بدون دلیل از صدور پروانه ساخت خودداری می نماید با توجه به اینکه صدور پروانه ساخت باید قبل از ساخت و ساز توسط شاکی از شهرداری اخذ گردد نه پس از پایان آن فلذا درخواست شاکی توجیه قانونی نداشته و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جباری_ پراینده شهرستانی

برای مطالعه نمونه های دیگری از آراء دیوان عدالت اداری در خصوص پروانه ساخت اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


شکایت از شهرداری09125253824 - نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت - شکایت از شهرداری برای پروانه
مقررات الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها