نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان شرکتی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


احتساب سنوات شرکتی-سنوات شغلی کارمندان-شرایط محاسبه سنوات کارمندان-محاسبه سنوات کارمندان-مقررات احتساب سنوات خدمتی کارمندان-نحوه احتساب سنوات-نحوه محاسبه سنوات شغلی کارمند-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل جهت عدالت اداری-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری

مدت خدمت شرکتی کارکنان به دلیل عدم رابطه مستقیم خدمتی با اداره جز سنوات خدمت محسوب نمی شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900300344 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه خدمت شاکی در واحد طرف شکایت تا 1385/7/1 از طریق شرکت واسطه بوده است و رابطه مستقیم خدمتی با آن نداشته است بنابراین احتساب آن بخش از خدمت شاکی که از طریق شرکت واسطه بوده است به عنوان سابقه خدمت موجه نیست لذا رای به رد شکایت در این قسمت صادر و اعلام می گردد در خصوص احتساب سابقه خدمت قراردادی شاکی از 1385/7/1 تا 1388/6/17 با توجه به استخدام پیمانی شاکی به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه استخدام پیمانی و ماده 151 قانون استخدام کشوری و ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به احتساب سنوات مذکور به عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می گردد این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

برای مطالعه مقررات و نمونه آراء دیوان عدالت اداری در امور کارکنان شرکتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - احتساب سنوات شرکتی کارمندان - نحوه احتساب سنوات خدمتی کارکران
وکیل دیوان عدالت اداری,مدت خدمت شرکتی کارکنان به دلیل عدم رابطه مستقیم خدمتی با اداره جز سنوات خدمت محسوب نمی شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی