نمونه رای دادگاه در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


شکایت کیفری علیه شهرداری09125253824-بهترین وکیل شهرداری-بهترین وکیل شهرداری تهران-جرم تصرف زمین در شهرداری-شکایت از شهرداری بابت تصرف-شکایت از شهرداری برای تصرف-مجازات تصرف غیر قانونی-نمونه رای مجازات شهرداری--وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شهرداری تهران

نمونه رای دادگاه کیفری در محکومیت شهردار بابت تصرف اراضی

در خصوص اتهام س... شهردار منطقه پنج دائر به تجاوز به اراضی شاکی به قصد تصرف با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه کارشناس دادگستری و اینکه شهرداری وفق مقررات اقدام به تملک این اراضی ننموده فلذا نامبرده گناهکار تشخیص و مستندا به ماده 690 قانون تعزیرات با رعایت مواد 22 و 728 قانون مجازات اسلامی به لحاظ استحقاق متهم بر تخفیف مجازات حکم به محکومیت وی به پرداخت 500 هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز اراضی شاکی صادر میشود رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی تجدید نظر تهران می باشد رئیس شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه

آقای م ...شهردار منطقه 5 تجدید تهران تجدیدنظرخواهی نموده از دادنامه شماره 78/12/201960 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران از حیث محکومیت به پرداخت 500/000 ریال جزای نقدی و رفع تجاوز به اتهام تصرف عدوانی مورد مالکیت شکات که نظر به جامع پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و مضمون و مدلول دادنامه و اینکه از جانب تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک خاصی که موجب نفی اتهام و نقض دادنامه موصوف گردد ارائه نشده و لهذا و با رد تقاضای به عمل آمده دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به شق الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری تایید می نماید رای صادره قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرای مشابه دیگری در مورد این موضوع اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


متن شکایت از شهرداری09125253824 - شکایت کیفری علیه شهرداری - نمونه شکایت از شهرداری به دادستان
وکیل متخصص پرونده های شهرداری,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها