نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


متن شکایت از شهرداری09125253824-بهترین وکیل دیوان عدالت-بهترین وکیل شهرداری-شکایت بابت املاک در طرح-ضوابط مطالبه بهای املاک-ضوابط مطالبه بهای ملک-قانون نحوه تقویم املاک و اراضی-مقررات املاک در طرح-مقررات مربوط طرح شهرداری-نحوه مطالبه بهای املاک-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل امور شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شهرداری تهران

نمونه رای دیوان عدالت بابت مطالبه بهای املاک در طرح از شهرداری

شماره دادنامه 9009970901101417 مورخ 1390/7/19

شعبه 11 دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم به طرفیت فوق الذکر به خواسته صدور حکم بر استحقاق وی به مطالبه قیمت 201/40 مترمربع از پلاک 775 فرعی از 22 اصلی رامسر صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده نامبرده پلاک مرقوم را در تاریخ 78/1/28 به خانم منتقل نموده و در تاریخ طرح شکایت فاقد سمت و اهلیت قانونی برای طرح شکایت بوده با استناد به مقررات بند الف ماده 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص شکایت خانم ایران زنوری به طرفیت خواندگان مذکور دایر در صدور حکم به استحقاق مطالبه قیمت عرصه مذکور نظر به اینکه جهت اعلام شاکی طرح مورد نظر در سال 1373 اجرا و در آن زمان نامبرده مالکیتی بر پلاک مورد نظر نداشته و در تاریخ 78/1/28 یعنی 5 سال بعد از اجرای طرح و در حالیکه اطلاع کامل از وضعیت ملک و انجام طرح بر ملک موصوف داشته اقدام به خریداری آن کرده است و از طرفی دلیل و مدرکی دال بر تملک خواندگان مذکور نسبت به عرصه مورد ادعا ارایه نداده حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد.

برای مطالعه نمونه آرای دیگری از دیوان عدالت اداری در مورد تملک املاک در طرح اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت با صلحنامه

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


شکایت از شهرداری09125253824 - نمونه رای دیوان عدالت - مطالبه بهای املاک واقع در طرح شهرداری
شرایط مطالبه بهای املاک واقع شده در طرح دولتی,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها