مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


احداث بنا در باغ-پروانه مسکونی برای باغات-شکایت از شهرداری-شکایت بابت پروانه ساخت-شکایت برای پروانه ساخت-شکایت برای مجوز ساخت-مجوز ساخت در باغ-نحوه شکایت از شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل پایه یک دیوان-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل تخصصی از شهرداری-وکیل تهران برای شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری

در اراضی با کاربری باغ اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی واجد منع قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903103336 مورخ 1391/12/19

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای ر.ح به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استانداری مازندران به خواسته اعمال حقوق مالکانه به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت شهرداری نظر به اینکه مطابق سند ابرازی منضم دادخواست پلاک ثبتی موضوع دعوا شش دانگ یک قطعه باغ می‌باشد که قاعدتا دارای کاربری باغ می‌باشد و اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف طرح تفصیلی مواجهه با منع قانونی می باشد و شعبه 25 دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه صادره با همین استدلال دعوای شاکی مبنی بر ابطال نقشه مصوبه دفتر فنی استانداری مازندران و الزام شهرداری رویان نسبت به صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک یادشده را که تحت عنوان دیگری در این پرونده مطرح شده است غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است و با التفات به اینکه شهرداری در لایحه دفاعیه پیش‌گفته اعلام داشته هیچ گونه ممانعتی برای شاکی در استفاده از ملک مزبور با کاربری مندرج در سند مالکیت بنا نگردیده و ایشان حق همه گونه برخورداری از آن را دارد لذا هیات شعبه با وصف مراتب یادشده مانعیت خوانده از حقوق مالکانه شاکی را احراز ننموده دعوای مطروحه را تحصیل حاصل و غیر موجه تشخیص و مستندا به مواد 1، 7،13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید این قرار قطعی است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اکابری _رسالتی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این ارتباط  اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


پروانه ساخت در باغ - پروانه مسکونی در باغ - صدور پروانه در باغ
نمونه رای شرایط صدور پروانه ساخت در باغ,در اراضی با کاربری باغ اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی واجد منع قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها