نحوه طرح دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت-اعتراض به رای دیوان عدالت-تجدید نظر خواهی از رای دیوان-شرایط اعتراض به رای بدوی-مقررات اعتراض به رای-نمونه رای تجدید نظری دیوان-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص اعتراض به دیوان عدالت

لزوم تجدید نظر خواهی با تقدیم دادخواست تقاضای تجدید نظر می بایست با تنظیم دادخواست روی اوراق مخصوص صورت پذیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905600084 مورخ 1392/09/30

رای دیوان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یزد نسبت به دادنامه شماره 1594_1375/10/17 صادره از شعبه 14  نظر به اینکه تقاضای تجدید نظر می بایست با تنظیم دادخواست روی اوراق مخصوص انجام شود و تجدید نظر خواه صرفا با تقدیم درخواست عادی اقدام به تجدید نظر خواهی نموده است که برخلاف صراحت ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 79 بوده لذا در وضعیت فعلی تجدید نظر خواهی قابل استماع نبوده مستنداً به مواد مذکور قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می شود .رای صادره قطعی است مستشاران شعبه 1 تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرجی _مولا بیگی

برای مطالعه نمونه آراء مشابه جهن طرح صحیح دادخواست در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری  09194504079


نحوه صحیح طرح شکایت در دیوان - تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت - وکیل متخصص دیوان عدالت
نحوه تنظیم شکایت در دیوان,اعتراض و یا تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است و برخلاف شکایت کیفری دادخواست بایستی بر روی اوراق چاپی مخصص صورت گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها