وظایف مهندس ناظر ساختمان

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


پلیس ساختمان-وظایف پلیس ساختمان-قوانین مربوط به پلیس ساختمان-پلیس شهرداری-پلیس ساختمانی-شکایت به پلیس ساختمان-پلیس شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از شهرداری

وظایف مهندس ناظر ساختمان

وظایف و مسئولیت های ناظران حقیقی و حقوقی در فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده است وفق ماده 13 فصل مذکور ناظران مکلف اند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق مراحل اجرایی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن و مقررات ملی ساختمان و اصول فنی و مهندسی نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مقررات و نقشه های مذکور گواهی نمایند به طور خلاصه میتوان وظایف ناظر را به شرح زیر عنوان کرد :

1. بازدید محل اجرای ساختمان: آشنایی با موقعیت ملک بررسی انطباق ملک با نقشه های مصوب بررسی وضعیت پلاک ها و ساختمان های مجاور

2. عقد قرارداد نظارت با مالک

3. کنترل نقشه های معماری و محاسباتی و برای ناظرین تاسیسات نقشه های تاسیسات

4. تحویل برگ تعهد نظارت

5. ابلاغ شروع عملیات ساختمانی

6. ارائه گزارش توجیهی درباره ی ایمن سازی و گودبرداری

7. نظارت بر عملیات ساختمان و ارائه گزارش‌های لازم

8. رعایت مقررات ملی ساختمان و ابلاغ موارد فنی به مالک

9. کنترل تغییرات نقشه های معماری سازه و تاسیساتی

10. تحویل برگ تایید اتمام کار

11. اعلام به موقع و کتبی خلاف و عدم خلاف به شهرداری و در صورت نیاز اعلام توقف عملیات ساختمانی به شهرداری و توقف آن توسط شهرداری یا مقام قضایی در بند 7.13 فصل چهارم مبحث دوم وظایف ناظر آن رشته های معماری عمران برق مکانیک و ناظر هماهنگ کننده به تفصیل آمده است (بند های 1.7.13 و 2.7.13) بر اساس بند 3.4.14 فصل مذکور پروانه و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ی ناظران هماهنگ کننده و مجری باشد. در ماده‌ی 15 فصل چهارم در خصوص چگونگی تشکیل ناظران حقوقی و وظایف آنها بحث شده است در ساختمان هایی که دارای مجری می باشند مسئولیت رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن بر اساس بند 3.1.7 مبحث دوم و بند 2.5.1.12 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان بر عهده ای مجری ساختمان میباشد و مهندسان ناظر صرفاً وظیفه کنترل ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را برعهده دارند نامه‌ی شماره 110/86/25138 مورخ 86/11/9 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان تهران در همین راستا صادر شده است.برگرفته از حقوق مردم در شهرداریها-جلیل پورسلیم بناب

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مراحل صدور پایان کار و عدم خلاف شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این را هم بخوانید : وظایف پلیس ساختمان

 


وظایف مهندس ناظر - وظایف مهندس ناظر معماری - وظایف مهندس ناظر ساختمان09125253824
وظایف پلیس ساختمان,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها