نمونه شکایت از تامین اجتماعی بابت مستمری

در شاخه :


شکایت بابت پرداخت مستمری-مستمری تامین اجتماعی-نحوه شکایت بابت مستمری-نمونه رای مستمری تامین اجتماعی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکالت تخصصی شهرداری-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل خوب تامین اجتماعی-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل متخصص دیوان عدالت

نقض تصمیم کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و برقراری مستمری بازماندگان شعبه 16 دیوان عدالت اداری 1391/3/28 شکایت شاکی علیه کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی به خواسته نقض تصمیم مورخ 90/7/16 کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و برقراری مستمری بازماندگان نظر به اینکه کارکرد شاکی در نزد کارفرمایش توسط هیات تشخیص اداره کار تایید شده است بنابراین شکایت شاکی برقراری مزایای مستمری وارد تشخیص داده میشود.

خلاصه پرونده

با توجه به محتویات پرونده خانم م.گ به عنوان وارث و همسر آقای م.ف که به شغل رانندگی وسایل باربری اشتغال داشته با توجه به سوابق کار شوهر خود در کارگاه های مختلف از تاریخ 74/5/1 لغایت 88/8/30 و پرداخت حق بیمه متقاضی برقراری مزایای مستمری تامین اجتماعی در دوره مذکور شد اما نظر به اینکه بخشی از سوابق بیمه ای متوفی از 84/1/1لغایت 85/4/31 به مدت 489روز محل اختلاف بوده و شکایتی را تقدیم هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی آبادان نمود که برابر رای قطعی این هیات با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین متوفی و شرکت متبوعش حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت فوق صادر شد که کارفرما حق بیمه مزبور را پرداخت نمود با وجود این کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی حکم به عدم استحقاق متوفی نسبت به مزایای بیمه در مدت موضوع اختلاف صادر کرد که در نهایت موجب شد تا خانم م.گ شکایتی را به خواسته نقض تصمیم این کمیته و الزام به برقراری مستمری بازماندگان شوهر متوفای خود نزد دیوان عدالت اداری مطرح نماید متعاقب ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه شانزدهم دیوان عدالت این شعبه نسخه ای از دادخواست را جهت دریافت پاسخ طرف شکایت برای وی ارسال نمود کمیته هم معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ای با اشاره به گزارش گروه تخصصی بازرسی تحقیقی مورخ 89/8/17 و نامه رئیس شرکت کارفرما مبنی بر تعطیلی و عدم فعالیت شرکت از سه سال قبل به علت ورثه ای بودن شرکت و اختلاف بین ورثه و عدم دسترسی به مدارک این نکته را یادآور شد که صرف صدور رای توسط مراجع حل اختلاف قانون کار به استناد اقرار طرفین دعوی مبنی بر کارکرد خواهان نزد خوانده در دوره ای مشخص اقرار به ضرر ثالث بوده و مطابق نص صریح قانون مدنی به هیچ عنوان پذیرفته نیست چرا که با توجه به تعریف ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود و حال آنکه اقرار کارفرما آثار و تکالیفی را به موجب ماده 148 قانون کار متوجه شخص ثالث سازمان تامین اجتماعی نیز می نماید لذا اجرای آرا با مقررات تامین اجتماعی در تعارض قرار گرفته و یا با سایر قوانین دارای هم پوشانی است و می بایست رفع مغایرت گردد بدیهی است ادامه رویه فعلی و اعمال مسامحه در اخذ مدارک و مستندات متقن و بسنده نمودن به صرف اقرار به طور جدی منابع صندوق تامین اجتماعی را در ادامه‌ی خدمات و تعهدات به جامعه تحت پوشش خود تهدید می نماید و بر این اساس با عنایت به موارد مذکور رد شکایت مورد درخواست می‌باشد.

شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ذیل به شماره 824 مورخ 91/3/28 که در وقت فوق العاده صادر شده پس از ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت با موجه دانستن شکایت شاکی و نقض تصمیم کمیته معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی حکم به برقراری مستمری در حق بازماندگان متوفی صادر نمود. رای دیوان در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه نظر به اینکه کارکرد مرحوم آقای م_ف از تاریخ 84/1/1لغایت 85/4/31 نزد کارفرمایش توسط هیات تشخیص اداره کار تایید شده است و ایراد سازمان مبنی بر اینکه شرکت سرافراز آبادان تعطیل بوده است وارد نیست زیرا بر فرض صحت تعطیلی شرکت مربوط به دوران پس از اشتغال و کارکرد بیمه پرداز می باشد علی ایحال شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم مورخ 90/7/16 کمیته اما اونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی صادر تا نسبت به احتساب سابقه طبق رای اداره کار و اقدام و با توجه به مراتب فوق نسبت به برقراری مستمری اقدام نمایند رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد مستمری تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای بابت تامین اجتماعی - نمونه رای برای مستمری - نمونه رای دیوان
شرایط بهره مندی از مستمری,در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و رای هیات تشخیص اداره کار پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مکلف به پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل کارگر متوفی هستند