نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری


تغییر کاربری باغ برای سکونت-تغییر کاربری برای سکونت-تغییرکاربری-حکم دیوان عدالت تغییر کاربری-کمیسیون ماده ۹۹-کمیسیون ماده ۹۹ استانداری-کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری-مقررات تغییرکاربری-نحوه استفاده از باغ برای خانه باغی-نمونه حکم تغییر کاربری-نمونه رای تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل با تجربه تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۹۹-وکیل تغییر کاربری در تهران-وکیل تهران در تغییر کاربری-وکیل خوب کمیسیون ماده ۹۹-وکیل متخصص کمیسیون ماده ۹۹-نمونه رای-نمونه رای برای تغییر کاربری-نمونه رای تغییر کاربری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

میتوان از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی بر اساس نظر واقف و با موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان خانه باغی و با کاربری مسکونی استفاده کرد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903200319 مورخ 1392/02/18

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری به خواسته اعتراض به رای شماره.....مورخ..... کمیسیون ماده 99 با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه کمیسیون بدوی بدون اخذ نظریه کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 در خصوص تغییر کاربری و موافقت کمیسیون مذکور به این امر مبادرت به صدور رای نموده است و به علاوه می‌بایست از اداره اوقاف در صورتیکه موقوفه بر عامه باشد استعلام می نمود زیرا املاک موقوفه چنانچه استیجاری باشد بر اساس نظر واقف می‌توان در کاربری زراعی با موافقت کمیسیون مذکور به عنوان مسکونی و خانه باغی استفاده نمود لذا چون موارد و ایرادات مذکور مشخص نمی باشد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار_ عبدالهی

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید :  نمونه رای برای مجازات تغییر کاربری اراضی و باغها


نمونه رای کمیسیون ماده ۹۹ - نمونه رای تغییر کاربری - نمونه رای دیوان
کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری,نمونه پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی