تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


اثر سوابق غیر دولتی در حقوق-تاثیر سوابق غیردولتی بر حقوق بازنشستگی-سوابق دولتی و حقوق بازنشستگی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل باتجربه دیوان عدالت-وکیل تخصصی گزینش-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل در امور شهرداری-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل کلیه دعاوی دیوان عدالت

شرط اعمال سنوات خدمت غیر دولتی در حقوق بازنشستگی

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد نحوه محاسبه سنوات غیر دولتی کارمندانی که بازنشسته می شوند و تاثیر آن سنوات بر حقوق بازنشستگی آنان

به نظر می رسد بنا بر مراتب قانونی پذیرش احتساب سنوات مشروط به انجام تشریفات است که در زیر مقررات و تشریفات آن جهت آگاهی درج می گردد. احتساب سنوات خدمت غیر دولتی بازنشستگان مشروط به انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیر دولتی به صندوق فعلی بیمه و پرداخت مابه التفاوت این کسور است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد شماره دادنامه : 9209970900600247مورخ 1392/02/07 رای دیوان در خصوص شکایت شاکی از سازمان بازنشستگی کشوری مبنی بر عدم افزایش حقوق بازنشستگی به علت عدم محاسبه سنوات خدمتی غیر دولتی نظر به اینکه برابر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 72/12/24 هیات دولت اول مستخدمین موضوع قانون در هنگام بازنشستگی و با درخواست کتبی حق انتقال کسورات بازنشستگی سوابق غیر دولتی خود را به صندوق فعلی بیمه خود را دارند ثانیاً در راستای تبصره ماده 3 آیین نامه مزبور مستخدم موظف به پرداخت مابه التفاوت کسورات بازنشستگی مزبور می باشد لذا مادام که ذینفع به وظایف خود برابر ضوابط قانونی اقدام نکرده تکلیفی برای اداره طرف شکایت با توجه به فحوای قانون و آیین‌نامه مربوطه ایجاد نمی‌شود بنابراین در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار به رد شکایت شاکی صادر می‌شود این رای قطعی است. مستشاران شعبه 6 دیوان عدالت اداری آشورلو بشارتی فر

مقررات بیشتر در مورد بازنشستگی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


احتساب سنوات خدمت غیر دولتی - وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل تخلفات اداری کارمندان
نحوه احتساب سنوات خدمت غیر دولتی +نمونه رای دیوان عدالت اداری الزام محاسبه سنوات غیر دولتی و تاثیر آن در حقوق بازنشستگی

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی