نمونه رای مستمری کارکنان اخراجی نیروی انتظامی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد استخدام


مستمری کارکنان اخراجی نیروی انتظامی-میزان مستمری کارکنان اخراجی-مقررات مستمری کارکنان اخراجی-شرایط مستمری کارکنان اخراجی-نمونه رای مستمری کارکنان اخراجی نیروی انتظامی-مقدار مستمری کارکنان نیروی انتظامی-قانون مستمری کارکنان اخراجی-حقوق پرسنل اخراجی-اخراجی های نیروی انتظامی-اخراجی های نیروهای مسلح-مستمری اخراجی های سپاه-مستمری اخراجی ارتش-

منشا قانونی

ماده 190 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 مقرر داشته بود به آینه تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل 15 سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیات های مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده اند بر اساس نظر هیات های یاد شده ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می‌شود.

تبصره _ کسانی که به موجب احکام مراجع قضائی که صلاحیت تعیین حقوق بازنشستگی مستمری و یا وظیفه را دارا باشند برای آنان مبالغ مشخصی تحت عناوین مذکور مقرر گردیده و در مواردی که به موجب احکام بعدی مبالغ جدیدی برای آنان مقرر گردد از مبالغ جدید برخوردار خواهند شد به هر حال مبالغ فوق از میزان استحقاقی مندرج در این ماده تجاوز نخواهد کرد. در ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر پس انداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و الحاق ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 که مصوب 1388/9/18 است چنین آمده است متن زیر جایگزین متن ماده 14 قانون حقوق و مزایای مستمر پس انداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1368 و متن ماده 190 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 می‌گردد و به عنوان ماده 187 مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/7/12 الحاق می شود به عائله تحت تکفل آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن حداقل 15 سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیات های مربوط به رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده اند بر اساس نظر هیات های یاد شده ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می‌شود.

دعوای اعتراض حائل تحت تکفل به عدم تحقق برقراری مستمری پنجم حقوق بازنشستگی و تقاضای برقراری آن به استناد بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح می‌شود.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتر احکام نظامی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای مستمری پرسنل اخراجی
مستمری پرسنل اخراجی نیروهای مسلح, شرایط و مقررات مربوط به پرداخت مستمری به خانواده تحت تکفل پرسنل اخراجی نیروهای مسلح اعم از کارکنان ناجا و سپاه و ارتش در دیوان عدالت اداری