صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


کمیسیون تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت اداری-اعضای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی-وکیل برای دیوان عدالت

کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی در راستای تحقق ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 جهت تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین جتماعی و افراد خانواده های آنها تشکیل می گردد با گذشت زمان و با تصویب قوانین و مقررات مختلف حجم وظایف کمیسیون های پزشکی گسترش داده شده و وظایف دیگری علاوه بر مورد اشاره شده به عنوان وظایف کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی مطرح می باشد که عبارتند از :

1_ تامین فرسایش جسمی و روحی بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور

2_ اظهار نظر صریح و قانونی در خصوص نوع کار محل کار میزان ساعات کار و ادامه درمان بیمه شدگان

3_ بررسی استراحت‌های پزشکی ایام بیماری بیمه شدگانی که از طرف شورا های پزشکی ارجاع شده اند

4_ بررسی وضعیت ادامه اشتغال بیمه شدگانی که به واسطه شغل در معرض ابتلا به بیماری یا حادثه ناشی از کار می‌باشند.

5_ بررسی وضعیت ادامه اشتغال بیمه شدگانی که به علت بیماری و یا حوادث ناشی از کار نیازمند ارجاع به کار سبک می باشند.

6_ بررسی اروتز و پروتز بیمه شدگانی که دچار حادثه ناشی از کار شده و بهای وسایل کمک پزشکی تجویز شده بیش از یک میلیون ریال باشد یا اینکه به علت عدم پیش بینی وسایل مذکور در دستورالعمل های سازمان نیاز به مشابه سازی همسان سازی دارد.

7_ بررسی صعب العلاج بودن بیماری کارکنان سازمان و همچنین استراحت‌های پزشکی بیش از 30 روز همکاران سازمانی

8_ بررسی وضعیت مستمری بگیران از کار افتاده کلی یا جزئی به دلیل تغییر درجه از کار افتادگی طبق ماده 93 قانون تامین اجتماعی

9_ بررسی وضعیت سلامتی و از کار افتادگی اولیه متقاضیان استفاده از بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اختیاری رانندگان بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو و سایر بیمه های خاص

10_ بررسی میزان از کار افتادگی بیمه شدگان تبعی پدر مادر همسر و... به منظور استفاده از خدمات درمانی سازمان بدون در نظر گرفتن شرایط سنی مقرر در ماده 58 قانون تامین اجتماعی در خصوص افراد خانواده بیمه شده که از خدمات مقرر در قانون استفاده می کنند.

ترکیب کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تامین اجتماعی

بر اساس مواد 4 و 5 آیین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی بدوی با حضور افراد ذیل تشکیل می گردد.

الف_ یک نفر پزشک متخصص به عنوان رئیس کمیسیون

ب_ یک نفر متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت

ج_ یک نفر متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو مرتبط

د_ یک نفر مشاور فنی بیمه ای

ه_ یک نفر مشاور طب کار بهداشت حرفه ای و_ یک نفر به عنوان دبیر منشی کمیسیون پزشکی در این خصوص چند نکته قابل ذکر است اول پزشکان عضو کمیسیون بدوی و مشاورین مادامی که عضویت کمیسیون بدوی را دارند نمی توانند به عضویت کمیسیون پزشکی تجدید نظر منصوب شوند( تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرائی).برگرفته از حقوق تامین اجتماعی-دکتر مجتبی محبی

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


کمیسیون پزشکی از کار افتادگی - وظایف کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی - کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی
صلاحیت کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی,وظیفه کمیسیون تامین اجتماعی بررسی میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان تامین اجتماعی و افراد خانواده آنها می باشد