مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


مرجع صدور پروانه چاه آب-وکیل متخصص کمیسیون آب-وکیل دعاوی مربوط به چاه-وکیل دیوان عدالت اداری

آیین نامه تشکیل هیات های سه نفری و وظایف و اختیارات آنها موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانه 1363/3/24 بر اساس آیین نامه مذکور وزارت نیرو پس از اطلاع از تصمیم وزارت کشاورزی مبنی بر صدور پروانه مصرف معقول از وزارت کشاورزی تقاضا مینماید تا نمایندگان خود را در هیات‌های سه نفری و پنج نفری انتخاب و به وزارت نیرو و دبیرخانه هیات معرفی نماید همچنین از وزارت کشور درخواست می نماید تا بخشداری های منطقه مورد نظر از طریق شوراهای محلی مربوطه برای هر یک از محل های واقع در منطقه موضوع آگهی دو نفر معتمد و مطلع محلی جهت عضویت در هیات های سه نفری یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل تعیین و به دبیرخانه هیات و وزارتین نیرو و کشاورزی معرفی نماید.

اعضاء هیات های سه نفری و پنج نفری برای مدت چهار سال انتخاب می گردند و تمدید ماموریت یا انتخاب مجدد آنها پس از انقضای 4 سال بلامانع است ماده 3 آیین نامه هیات های سه نفری. موارد رسیدگی هیات های سه نفری و پنج نفری به شرح زیر می باشد:

الف_ هیئت های سه نفری تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصرف شهری از منابع کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تجدیدنظر در آنها به منظور تبدیل حقابه به پروانه مصرف معقول.

ب_ هیات‌های های پنج نفری تجدید نظر در آراء صادره از هیات های سه نفری در صورت اعتراض هیات سه نفری با توجه به سوابق مربوط به مقدار آب موجود میزان سطح و نوع کشت محل مصرف و انشعاب کیفیت مصرف آب رویه معمول و عرف محل و اخذ اطلاعات از موسسات تحقیقاتی ذیربط در منطقه و سایر عوامل و در صورت ضرورت پس از بازدید از محل میزان مصرف معقول دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان را تعیین و درصورتی که مجموعه حقابه های مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی آب باشد در میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدیدنظر و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

پروانه های صادره از تاریخ ابلاغ تا 30 روز قابل اعتراض است و در صورت اعتراض از طرف ذینفع پرونده امر برای رسیدگی و اظهار نظر به هیات پنج نفری ارسال خواهد شد معترضین به پروانه‌های صادره باید موارد اعتراض خود را کتباً و مستنداً ظرف مدت مقرر قانونی مستقیماً به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم نماید آراء هیات های سه نفری و پنج نفری باید در دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت مصارف آب با قید تاریخ و حجم آب مورد و محل مصرف دارند یا مصرف کننده حقابه درج و امضا شود و نباید در مندرجات آن دخل و تصرفی به عمل آید. نحوه اخذ اطلاعات و تکمیل سوابق و جمع‌آوری و کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست های پروانه مصرف معقول و رعایت حق تقدم و اظهار نظر در مورد آنها به شرح مندرج در آیین نامه پروانه مصرف معقول خواهد بود.

برگرفته از بررسی حقوق حاکم بر چاه های آب و قنات ها در ایران رحیم پیلوار و مریم رجوی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری مربوط به کمیسیون آب اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مرجع صدور پروانه چاه - مراحل صدور پروانه چاه - پروانه چاه مصرف معقول
اعضای هیاتهای قانون توزیع عادلانه آب,برابر آیین نامه تشکیل هیاتهای 3و5 نفره موضوع قانون توزیع عادلانه آب پس از انتخاب آنها مرجع صدور پروانه چاه آب این هیاتها بوده که برابر این قانون به تناسب آب موجود میزان سطح کشت محل و عرف و رویه معمول میزان مصرف معقول دارنده را تعیین و پروانه صادر و این پروانه از طرف ذینفع قابل اعتراض است