حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

در شاخه :


وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل متخصص ماده ۱۰۰-وکیل امور شهرداری

برابر این نمونه رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت آب منطقه‌ای محل صرفاً صالح به رسیدگی به امور چاههای غیر مجاز نمی باشد بلکه در امور دیگر که مربوط به دعاوی به طرفیت اداره آب نیز می باشد نیز صالح به رسیدگی می باشد.

وکیل امور شهرداری-09194504079

شماره دادنامه......مرجع رسیدگی شعبه..... دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای......طرف شکایت : 1) شهرداری منطقه یک تهران 2) شرکت آب منطقه ای استان تهران موضوع شکایت و خواسته :نقض و ابطال رای قطعیت یافته شماره..... مورخ..... کمیسیون ماده 100 شهرداری و نقض و ابطال تصمیم و دستور شماره......مورخ..... شهرداری به عنوان تغییر یافته و همچنین تصمیم و دستور تخریب شماره ......مورخ...... شرکت آب منطقه ای تهران

گردش کار :دادخواست تقدیمی طی شماره..... به تاریخ...... ثبت دفتر کل دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع شده است ملاحظه می شود وکیل شاکی به موجب لایحه شماره...... مورخ و قبل از انجام تبادل لوایح خواسته اول موکل خود را از ابطال و نقض رای شماره ......مورخ..... کمیسیون ماده 100 شهرداری منطقه یک به ابطال و نقض تصمیم شماره..... مورخ..... به جهت صدور رای کمیسیون ماده 100 برله موکل خود تغییر داده است و مدعی شدند چون رای کمیسیون ماده 100 شهرداری رفع تعرض از ملک موضوع شکایت می باشد که به نفع و له موکل صادر گردیده اینک به تصمیم شماره ذکر شده معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد و همچنین به تصمیم و دستور تخریب شماره..... مورخ...... شرکت آب منطقه‌ای تهران معترض بوده و خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد شهرداری تهران به موجب لایحه دفاعیه..... شماره...... مورخ..... پاسخ دادند که با توجه به شرح خواسته شده به تعیین و اتخاذ تصمیم به رفع تعرض دلیل اعتراض نامبرده برای این اداره‌ کل مکتوم است از این حیثت شکایت مطروحه قابلیت استماع نخواهد داشت. شرکت آب منطقه ای تهران به شمار لایحه دفاعیه..... مورخه..... پاسخ داده است که بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی به دعوی مطروحه از صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری خارج بوده و می بایست ابتدا در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی مستقر در شرکت آب منطقه‌ای رسیدگی شود اکنون جلسه شعبه دیوان در وقت فوق العاده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه تحت نظر قرار دارد با بررسی اسناد و مدارک و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته تغییر یافته و اعلامی وکیل شاکی به شرح لایحه شماره..... مورخ..... مبنی بر نقض و ابطال دستور شماره..... مورخ..... رئیس اداره حریم شهرداری منطقه یک تهران نظر به این که سابقا آن به موجب رای شماره.....مورخ..... کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری در خصوص 456 مترمربع بنا با این استدلال که مستند به اجاره نامچه مورخ دفترخانه شماره..... حسب تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره 9 ماده 100 قانون مذکور را به رفع تعرض از ملک مذکور و به نفع مالک صادر و شکایت شهرداری رد شده و با این تفسیر ارسال اخطاریه رفع خلاف و اعاده محل به حالت اولیه فاقد وجاهت قانونی بوده به استناد مواد 10 و 85 و 63 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم ورود شکایت به شرح خواسته مبنی بر نقض و ابطال تصمیم و دستور شماره......مورخ..... شهرداری منطقه یک صادر و اعلام می‌گردد ثانیا : در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای تهران به خواسته نقص و ابطال تصمیم شماره... . مورخ..... شرکت آب منطقه‌ای نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه مصوب 1389 به کلیه دعاوی اشخاص به طرفیت شرکتهای آب منطقه ناشی از اجرای این قانون قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361 در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت آب منطقه محل رسیدگی می‌شود و منحصر به چاههای غیر مجاز نمی باشد لذا به استناد مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی کمیسیون مذکور مستقر در شرکت آب منطقه‌ای تهران صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت اول ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد دفتر محترم با تفکیک اقدام شود.

دادرس شعبه دیوان عدالت اداری.


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران
وکیل دیوان وکیل متخصص تخلفات ساختمانی, مطابق این نمونه رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی صرفاً صلاحیت به تخلفات مربوط به چاههای امور غیرمجاز را نداشته و به سایر دعاوی به طرفیت شرکت آب منطقه‌ای نیز صالح به رسیدگی می باشد