نحوه الزام سازمان دولتی به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل برای شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل متخصص قراردادهای دولتی

الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

الف_ خلاصه موضوع

در تاریخ 1389/10/18 نماینده موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان رشت دادخواستی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی ره منطقه 1 رشت به خواسته الزام به اجرای تعهد و درخواست خسارت محکوم به سه میلیون ریال تقدیم به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت نمود و در آن به استناد مدارک پیوست پرونده اظهار داشت که خوانده تعهد نموده در صورت دریافت تسهیلات توسط خانم از موسسه خواهان و عدم ایفای تعهدات از جانب مشارالیها نسبت به بازپرداخت اقساط ماهانه با اعلام کتبی موسسه خواهان خوانده اقدام به کسر اقساط ماهانه از حقوق این کارمند و واریز آن به حسابی نماید که اعلام می‌شود اما با مراجعات مکرر و درخواست اجرای تعهد این امر صورت نگرفته و اقدامی در این رابطه به عمل نیامده است.

دادخواست جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع شد و شعبه مذکور برابر دادنامه شماره 8909971311100999 _1389/11/30 با این استدلال که خواسته خواهان شکایت از تصمیمات و اقدامات اداره خوانده می باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نمود پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت و ارجاع آن به شعبه 14 دیوان این شعبه نیز طبق دادنامه شماره 90099709001400041_ 1390/1/28 با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رشت تشخیص داد لذا با حدوث اختلاف در صلاحیت به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از کسب نظر مشاوران موضوع ماده مذکور که در نظریه خود به تایید رای شعبه 14 دیوان عدالت پرداخت کنند به دیوان عالی کشور ارسال شد در نتیجه شعبه سوم دیوانعالی کشور پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 9009970909100292_ 1390/8/9 با تایید رای شعبه 14 دیوان عدالت اداری و و نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی رشت مبادرت به حل اختلاف نمود.

ب_ رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری بر فرض وجود تعهد الزام به اجرای آن قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد زیرا دعاوی ناشی از تعهدات و قراردادها کسب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 59_71/4/30 و 33_75/2/29 و 130_77/6/21 در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی واقع است و دیوان فاقد صلاحیت در رسیدگی به موضوع است به علاوه به حکم تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تنها تصدیق وقوع خسارت در حیطه صلاحیت دیوان واقع است و مطالبه خسارت به لحاظ ماهیت حقوقی آن قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی است بنا به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت صادر و اعلام می گردد و با توجه به وقوع اختلاف در باب اصلاح ایت بین دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت و شعبه دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مقرر است پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردد قرار صادره قطعی است.

ج_ رای شعبه سوم دیوانعالی کشور خواسته خواهان الزام به اجرای تعهد و درخواست خسارت است که از امور ترافعی و ماهوی است و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری به حسب ماده 13 قانون تشکیل دیوان مزبور است علی هذا با تایید دادنامه به شماره 9009970901400041 _ 90/1/28 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنی است و نقض قرار عدم صلاحیت شماره 8909971311100999 _ 1389/11/30 شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت حل اختلاف می شود.برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور-معاونت پژوهش قوه قضائیه.

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای صلاحیت دیوان عدالت
نحوه شکایت بابت قراردادهای دولتی,الزام واحدهای دولتی به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.