شرایط لغو حکم اخراج کارکنان فراری ناجا در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آراء و مقررات دیوان عدالت اداری در مورد نیروهای مسلح - احکام نظامی در دیوان عدالت اداری


وکیل متخصص احکام نظامی-ابطال حکم اخراج کارکنان ناجا-تاثیر برائت در اخراج

کارکنان فراری اخراج شده ناجا موظفند جهت تعیین تکلیف به دادسرای نظامی مراجعه نمایند و قبل از صدور حکم برائت با منع تعقیب ناجا وظیفه ای در لغو حکم اخراج ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 

 رای دیوان

طبق تبصره یک ماده 112 قانون استخدام ناجا مصوب 82/12/7 هر گاه مدت فرار از خدمت کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز فرار از خدمت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و در صورت صدور رای برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج لغو خواهد شد در صورتی که محاکمه غیابی انجام گیرد کارکنان می توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز لغو می‌گردد مدت غیبت یا فرار کارکنان مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند الف قرار می گیرد در قضیه ما نحن فیه شاکی در اجرای مقررات فوق الاشعار از خدمت به جهت قرار بیش از شش ماه اخراج گردیده است لکن با وصفی که قانونگذار معرفی شاکی را به دادسرای نظامی از تکالیف ناجا قرار داده تا کنون ایشان را به دادسرای مذکور معرفی نکرده است شاکی نیز در اجرای مقررات فوق مکلف بود جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خویش مبادرت به معرفی خود جهت رسیدگی به اتهام فرار از خدمت نماید لکن ایشان نیز تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده است طبق مقررات فوق در صورتی که رای برائت یا قرار منع تعقیب در مورد شاکی صادر می گردد در آن صورت حکم اخراج ایشان لغو شده و فرار وی در حکم مرخصی بدون حقوق تلقی می گردد بنابراین نظر به اینکه شاکی خود را جهت رسیدگی به اتهام فرار از خدمت به ناجا معرفی نکرده در حالی که قانوناً باید خود را معرفی کند و توجهاً به اینکه تا زمانی که رای برائت یا قرار منع پیگرد از سوی مراجع قضایی نظامی صادر نگردد موجبی جهت لغو حکم اخراج به وسیله ناجا و اعاده به خدمت ایشان وجود ندارد و شاکی مدرکی دال بر صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب ارائه ننموده است بنابراین در چنین وضعیتی ناجا مواجه با تکلیفی در باب لغو حکم اخراج نمی باشد در نتیجه حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

فرح پور-محمدی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتری در مربوط به احکام نظامی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت - لغو حکم اخراج کارکنان ناجا
شرایط لغو حکم اخراج کارکنان فراری ناجا در دیوان عدالت اداری,کارکنان فراری اخراج شده ناجا موظفند جهت تعیین تکلیف به دادسرای نظامی مراجعه نمایند و قبل از صدور حکم برائت با منع تعقیب ناجا وظیفه ای در لغو حکم اخراج ندارد.