مرجع صالح به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار

در شاخه : نمونه دعاوی غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری


وکیل جهت دیوان عدالت- وکیل برای دیوان عدالت تهران

سازمان بورس از نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان نبوده و امکان طرح شکایت علیه آن در دیوان وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901301884

                                                              رای دیوان

نظر به اوراق پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‌عنه با توجه به اینکه سازمان بورس از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1374 نبوده با توجه به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده لهذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

سبزواری نژاد-رشیدی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این مرجع در رسیدگی به انواع شکایات اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت ازسازمان بورس و اوراق بهادار
مرجع صالح به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار,سازمان بورس از نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان نبوده و امکان طرح شکایت علیه آن در دیوان وجود ندارد.