تبدیل واحد مسکونی برای استفاده تجاری در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل متخصص امور شهرداری - وکیل امور شهرداری - وکیل تخصصی امور شهرداری - بهترین وکیل شهرداری در تهران

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه کلاسه پرونده : 920366/33

مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی : الف طرف شکایت شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره 92185750_92/2/1 کمیسیون ماده 100 شهرداری در خصوص احراز تخلف ایجاد واحد تجاری در منطقه غیر تجاری رعایت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ضروری است.

 

گردشکار مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که مستندات شاکی و دلایل ارائه شده از جمله آراء مراجع قضایی و پروانه ساختمانی صادره در سال 1351 مورد توجه قرار نگرفته و خواستار نقض رای کمیسیون از دیوان می شود اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1549 مورخ 92/6/27 در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است تاکنون شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر احداث و استفاده تجاری قبل از تاریخ تصویب نقشه شهر و قبل از تصویب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ارائه ننموده است و رای کمیسیون صحیحا اصدار یافته و در نهایت رد شکایت را درخواست می‌نماید اینکه شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

رای شعبه سی و سوم دیوان

از آنجایی که تبصره الحاقی مصوب 1352/5/17 که در تاریخ اخیر الذکر به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/15 ملحق شده و از تاریخ الحاق طبق ماده 4 قانون مدنی آثار اجرایی بر آن مترتب بوده و عطف به ماسبق نمی گردد نظر به اینکه تعیین قدمت بنا و لحاظ عمر ساختمانی احداثی شاخص و معیار خروج یا شمول تخلف یا تبصره الحاقی بوده و احراز این امر مستلزم رجوع به کارشناس رسمی دادگستری است و با توجه به اینکه مستندات ارائه شده از سوی شاکی ساخت ملک را قبل از تصویب تبصره مبحوث فیه را در ارتباط با دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری مقرون به قرائن معقوله می دارد بنابراین از این حیث به رای معترض به ایراد وارد بوده و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد لحاظ جهت ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان برابر ماده 65 قانون مذکور می‌باشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مجازات تبدیل واحد غیر تجاری به تجاری - نمونه رای تغییر کاربری مسکونی به تجاری - تغییر کاربری مسکونی به تجاری
جریمه استفاده تجاری از مسکونی, برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مجازات یا همان جریمه تغییر کاربری یا نحوه استفاده از محل مسکونی به تجاری و یا پارکینگ و انباری و تجاری تعطیل و پلمپ آن و اعاده به وضع سابق می باشد