آیا دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


نمونه شکایت علیه دانشگاه آزاد-شکایت از دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری-نمونه رای دیوان عدالت اداری بابت دانشگاه آزاد-وکیل امور دیوان عدالت تهران

شماره دادنامه 3193

مرجع رسیدگی : شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تجدید

نظر خوانده: شهرداری تهران

تجدید نظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 2915_94/10/2 صادره از شعبه 10 بدوی دیوان

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به قرار رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره را می‌نماید و دادخواست تجدیدنظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می‌شود و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان به دعوای رسیدگی شد و اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه هفتم تجدید نظر دیوان

نظر به اینکه اولا دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نبوده تا طبق آراء وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39_68/8/3 و 79_74/5/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری نباشد ثانیاً دعوی دانشگاه آزاد علیه شهرداری طبق بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل استماع در دیوان بوده و مقنن به عنوان استثنا شکایت علیه نهاد عمومی غیردولتی به شهرداری و تامین اجتماعی و موسسات وابسته به این دو نهاد را در دیوان عدالت اداری پذیرفته است ثالثاً طبق قانون استفاده از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی ره از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 74/3/7 و اصلاحیه 76/6/30 دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه غیردولتی می تواند نماینده حقوقی جهت طرح دعوی به مراجع قضایی معرفی نمایند بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 72 قانون دیوان حکم به اعاده پرونده به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .جواد جباری رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

در این لینک می توانید نمونه آرای بیشتری در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی را بخوانید.


دانشگاه آزاد - شکایت دانشگاه آزاد از شهرداری - نمونه رای دیوان عدالت برای دانشگاه ازاد
شکایت دانشگاه آزاد از رای ماده 100, دانشگاه آزاد اسلامی دولتی نبوده تا طبق آراء وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39_68/8/3 و 79_74/5/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری نباشد.